Home

Uppsatsämnen ekonomistyrning

Uppsatsämnen med ekonomisk inriktning. Hur fungerar konkurrensen på X-marknaden? - Alla marknader kan vara av intresse. Konkurrensproblem på omreglerade marknader. Konkurrensrätt på reglerade marknader. Vilka inträdesbarriärer finns på olika marknader? En litteraturstudie om ekonomiska teorier för statsstöd. Vilka är motiven för statsstöd Detta är en magisteruppsats i ekonomistyrning vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Uppsatsen undersöker kopplingar mellan tillverkande företags strategier och d

Förslag på uppsatsämnen inom konkurrens och upphandling

Måste bestämma mig snart om vilket ämne jag vill skriva min uppsats inom och det har fastnat lite för mig. Tänkte skriva något om Lean men det känns så uttjatat och förlegad. Har ni tips på vad man kan skriva inom ekonomistyrning som inte är Lean? Det är en kandidatuppsats! Tacksam för sva Ekonomistyrning Formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och I detta första kapitel presenteras bakgrunden till vårt val av uppsatsämne. Vidare går vi djupare in på vårt identifierade problem som vi har för avsikt att studera. Därefter följer en presentatio Uppsatsämnen inom överskuldsättning, barn och unga, stöd till civilsamhället. Förutom våra förslag till uppsatsämnen, finns det många områden som är intressanta att belysa ur ett konsumentperspektiv: Särskilt problematiska marknader för konsumenter som t.ex. telekom, hälsa, resor

Hitta alla studieresurser för Den nya ekonomistyrningen av Christian Ax; Christer Johansson; Håkan Kullvé ekonomistyrning är all planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar. Begreppet har vidgats genom åren och en modernare definition är att ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål Ax et al (2005). Me

Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m Ekonomistyrning- uppsats. Hej ska skriva en uppsats, där jag ska välja ett inte för stort företag helst sen utveckla ett system för ekonomistyrning. Ska agera som konsult. Uppgiften ska lösas i två steg ett system för planering och ett system för kalkylering

Ekonomistyrning. Ekonomistyrning innebär att företagsledning vidtar åtgärder för att nå de ekonomiska mål som har tagits fram. En Auktoriserad Redovisningskonsult kan hjälpa företaget genom att föreslå åtgärder, sätta mål för att styra verksamheten mot de finansiella målen Förslag på uppsatsämnen Rättsliga frågor - personliga uppgifter som betalningsmedel Ämne: Vilken innebörd har begreppen gratis eller kostnadsfritt när man betalar med sina personliga uppgifter på internet? Kort bakgrund: En allt vanligare företeelse i marknadsföringen på internet ekonomistyrning för att planera projektet. Vi vill med denna studie generera lärdomar kring ekonomistyrning i stora projekt. Bakgrund : Västkustbanan sträcker sig mellan Lund och Göteborg. Idag är 85 procent av västkustbanan utbyggd med dubbelspår. En sträcka som är kvar att byggas ut är sträckan genom Varberg kundstyrning, ekonomistyrning, kvalitetsstyrning, arbetslag etc. Några förslag på ämnen för uppsatser: 1. Teamarbete: för- och nackdelar med tvärprofessionella team 2. Strategier för att hantera illegitimate tasks i arbetet 3. Psykiatrireformerna och kunskapsutveckling i den kommunala omsorgen 4 Den nya ekonomistyrningen, Upplaga 5 47-11095-7 Extramaterial till DNE 47-11095-7 Författarna och Liber AB | V. 1 2015 3 Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläg- gande mänskliga behov uppfylls

Tips på uppsatsämne - ekonomistyrning - Akademiska ämnen

Inom ekonomistyrning återfinns ett brett spektrum av styrmedel som ledningen inom ett företag kan utnyttja för att leda en organisation i rätt riktning. Tillsammans bildar de olika styrmedlen en konstruktion, MCS. Traditionen att studera MCS går långt tillbaka och ett flertal mer eller mindre erkända forskare har försökt reda ut vad. Förbättra er verksamhetsstyrning och ekonomistyrning. Vi hjälper er att tydliggöra behov och genomföra förändringsprojekt så att ni når maximal effektivitet. Läs mer om hur vi jobbar och vad vi har att erbjuda

Nya idéer inom ekonomistyrning Ekonomistyrning i förändring Nya metoder, begrepp och synsätt Nya utbildningar Läroböcker och undervisningsinnehåll förnyas Nya tidskrifter Förändringsarbete pågår i praktiken Ett aktivt forskningsområde Flera intressenter aktiva, bl a forskare, praktiker, konsulter och branschorganisatione principer för ekonomistyrning och fördela verksamheternas budget och resultat i en ny struktur bedöms inriktningen för den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen ges ett ändamålsenligt stöd. Genom principerna anpassas ekonomistyrningen till nämndernas förändrade förutsättningar efter samorganiseringen av ekonomistyrningen inom individ- och familjenämnden. 2.2 Syfte och revisionsfrågor Granskningens syfte har varit att bedöma om individ- och familjenämnden har ett tillfreds-ställande system för ekonomistyrning, uppföljning och kontroll av den bedrivna verksam-heten. Utifrån syftet besvaras följande revisionsfrågor Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden: Redovisningsekonomi; Marknadsekonomi; Nationalekonomi; Ekonomi; Upphandling och inköp; Juridi 8.11 Ekonomistyrningens historiska utveckling 44 8.12 Ekonomistyrning - Slutsatser 47 . 9 Säkerhetsstyrning 49 10 Beslutsfattandet i frågor som berör både ekonomi och säkerhet 51 10.1 Inledning 51 10.2 Driftbeslut 51 10.3 Erfarenhetsbeslut 53 10.4 Förbättringsbeslut 55 10.5.

ekonomistyrning spelar en s tor roll i hållbarhetsarbete (Durden, 2008; Gond et al., 2012), finns det lite empirisk forskning om hur ekonomistyrningen behöver anpassas för att nå de nya målen. Enligt Geissdoerfer et al. (2017) skiljer sig traditionellt hållbarhetsarbete och cirkulär ekonomi åt på flera plan Avdelningen för Ekonomistyrning 2005:168 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/168--SE. FÖRORD Vi skulle vilja tacka alla som varit inblandade vid skapandet av denna uppsats. Vi vill börja med att tacka vår handledare Jeaneth Johansson och vår seminariegrupp som hjälpt os

Den kritik som riktats mot den traditionella ekonomistyrningen sammanfattas nedan: (Olve m.fl. 1997, s. 19-21) Ekonomistyrningen anses ge missvisande information till beslutsfattarna då de finansiella måtten visar resultatet av redan utförda handlingar arbetet med ekonomistyrning och kostnadshantering att inte stirra sig blind på endast siffrorna framför sig. I dagens hotellnäring blir det allt viktigare att fokusera på gästerna och deras förväntningar. För att fortsätta vara betydelsefull på dagens hotellmarknad gäller det att arbet Skillnaderna är i allmänhet inte stora, men det totala intrycket är att ämnena ser olika på C-uppsatsens roll - i historia är den en förberedelse för forskning, i nationalekonomi en fördjupning. Dessa skillnader slår igenom också i valet av uppsatsämnen och i bedömarnas värderingar Välkommen till Uppsatskursen i Redovisning (Thomas Hartman) Centrala utmaningar -Att välja ämne -Ekonomistyrning, Finansiell rapportering, Revision, Styrning i offentlig sektor, Operations Management-Att formulera ett akademiskt problem-Att skaffa relevant empir Vi läser på ekonomlinjen med inriktning mot ekonomistyrning och denna termin skriver vi uppsats på C-nivå. På uppdrag av Vattenfall AB affärsområde Elnät skall vi kartlägga redovisningen av lager och förråd i distributionsbolagen

Universitet, Extern Redovisning och Ekonomistyrning, HT 2007. Författare: Patrik Johansson Handledare: Gudrun Baldvinsdottir och Inga-Lill Johansson Titel: Kvalitetssäkrad Revision - Kvalitetsarbete & Utvärdering Bakgrund och Problem: Följande två frågor söker jag finna svar på genom mi Generationsskillnaders konsekvenser för ekonomistyrning -En studie om hur den allmänna debatten reflekteras i företa Forskningsdesign för kvantitativa studier, MEFOKS1 Research design in quantitative studies 3 högskolepoäng Nivå F Allmänna uppgifter Kursen vänder sig till forskarstudenter inom klinisk eller hälsovetenskaplig forskning och som arbetar med kvantitativ forskning som. Dessutom ges en mängd förslag på uppsatsämnen samt tips på användbar litteratur. I denna andra upplaga har alla kapitel utvidgats och förbättrats. Här finns nu bland annat mer om teori, metod och vetenskaplighet, en utökad beskrivning av den vetenskapliga stilen samt en utvidgad modell för bedömning av uppsatsen

Varf\u00f6r ser de d\u00e5 s\u00e5 lika ut Vad g\u00f6r de som \u00e4r olika Vad finns det att l\u00e4ra si Syfte: Anledningen att vi valt CRM som uppsatsämne är att det de senaste åren blivit en trend bland företag att använda sig av detta verktyg. Det som gör ämnet ännu mer intressant är att undersökningar visar att många företag misslyckas i sina försök att implementera CRM Jan Greve, författare till Ekonomistyrning Som forskare upplever jag att läroböcker är en nyttig pedagogisk utmaning, då de tvingar en att sammanfatta och framställa snåriga förhållanden och resonemang på ett mer tillgängligt sätt Stor bredd på deltagare och uppsatsämnen Deltagarna i Executive MBA-programmet har vitt skilda bakgrunder och jobbar i olika branscher. Det deltagarna har gemensamt är att de är chefer, ofta med globala roller i företag som Husqvarna, Stena, Volvo och Emerson. Men det finns även deltagare från mindre företag, som AmphoChem och PO Medica

Balanserad styrning för framgångsrik innovatio

 1. Teoretiska utgångspunkter Våra teoretiska utgångspunkter Sjöstade . Våra teoretiska utgångspunkter | Att arbeta utifrån vetenskaplig grund handlar om att ta del av olika teorier utifrån vad som passar bäst i det aktuella sammanhanget med barnen, att testa
 2. Helu. Jag läser civilekonom och just nu en metodkurs för forskningsnära studier (flum) vilket har gjort att hela livet har börjat handla om den kommande D-uppsatsen. För att slippa sitta där utan att ha en aning om vad jag ska skriva om när det väl är dags att börja sätta saker på papper har jag börjat fundera på detta i lite god tid
 3. Ekonomistyrning. Inom delområdet ekonomistyrning bedrivs forskning kring flera olika aspekter av ekonomistyrning både i privata och offentliga organisationer
 4. Därutöver kommer jag involveras i att skriva något remissvar, jag fick vara med på ett möte med SCB om möjligheter att utbyta och tillgängliggöra data, och kommer att försöka vara med lite här och var - för att få bättre grepp om vad ekonomistyrning - och styrning överhuvudtaget - egentlig är
 5. Det är en intressant kurs (Kandidatkurs i Ekonomistyrning) och jag har börjat läsa i den digra kursboken på 850 sidor samt det tillhörande kompendiet på drygt 100 sidor. Sen har jag ytterligare en kursbok beställd
 6. Inom delområdet ekonomistyrning bedrivs forskning kring flera olika aspekter av ekonomistyrning både i privata och offentliga organisationer. Budgetstyrning Inom majoriteten av alla större företag och inom offentlig sektor är budgeten det viktigaste ekonomistyrningsverktyget

2016-02-24. Deadline for submission for the Spring 2016 semester's theses (uploading in Fastreg) is Thu 2 June at 1pm. (The system opens Fri 27th May, at 9am.) Please remember to run the plagiarism control in Fastreg Forum, before submitting according to instructions under tab Examination in Fastreg Till Örebro universitet oru.se Örebro universitets publikationer Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statisti Hur är det att vara student vid Lunds universitet egentligen? Det här är bloggen som ger dig svaret. Bloggen skrivs helt och hållet av studenter. Välkommen! | Page 2 Strategisk ekonomistyrning i staten; Strategisk ekonomistyrning i staten; Student & Alumni panel discussion, Stockholm University Virtual Master's Fair 2020; Studentambassadör_HT20_Madeleine_MasterBUVA; Student Association; Studenthälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding; Student Indra KOMP YouTube; Studentkåren SUS presentatio Djupare insikter i sociolingvistik - studier av hur språk och samhälle hänger samman - nås bäst genom att utföra egna undersökningar, inte genom att enbart läsa om an

Skriva uppsats Konsumentverke

 1. Green-Pedersen, C. (2002), New Public Management Reforms of the Danish and Swedish Welfare States: The Role of Different Social Democratic Responses', Governance: An International Journal of Policy, Vol. 15, No 2, pp. 271-294. Holmblad Brunsson, K. (2005). Ekonomistyrning - om mått, makt och människor
 2. Att utveckla elevers förmåga att skapa texter är ett område som av tradition kopplas till svenskämnet. Samtidigt vet vi att elever skapar olika former av text i de flesta a
 3. med de vi att vi ska ta reda och den viktigaste lagen. det viktigt att lagtext och att texte

Tips/hjälp att välja område för D-uppsats inom ekonomistyrnin

Teoretiska perspektiv förskola. miljö framträdande. I ett kritiskt teoretiskt perspektiv (Fraser, 2011) är barns meningsskapande och inflytande i fokus för att utmana barns handlingar och tankesätt Kyrkohistoria som en del av religionskunskapsämnets identitet. Reflektioner över läroplan och tillämpnin Syfte: Anledningen att vi valt CRM som uppsatsämne är att det de senaste åren blivit en trend bland företag att använda sig av detta verktyg. Det som gör ämnet ännu mer intressant är att undersökni.

Förvaltningshögskolans Uppsatsämnen Ekonomistyrning: I år får du t ex veta hur Lean kan integreras i ekonomistyrningen och hur den ekonomiska krisen kan hanteras

Sedan mars år 2000 har återköp av egna aktier varit lagligt i Sverige. En av de branscher som framför andra utnyttjat denna nya lag är fastighetsbranschen, mycket på grund Popular. Ekonomistyrning (1FE196) Psykologi I (PS1122) Finansiering och Investering (1471F

3. Förord. Den högre utbildningen har under de senaste decennierna expanderat kraftigt i Sverige. Framför allt har de medelstora och små högskolorna fått större resurser. Tillsammans för ökad kunskap om ekonomistyrning 2019-08-22 Ett exempel på lyckad samverkan är Akademin för ekonomistyrning i staten. Medarbetare från olika myndigheter samverkar med universitetsforskare i syfte att fördjupa kunskaper om styrning i staten Yohanna på InExchange som hjälp mig att komma med förslag på uppsatsämne och varit ett stort stöd under hela uppsatsskrivandet. Erfarenheterna från InExchange kommer jag ha med mig i framtiden, det är jag mycket tacksam över! Ett stort tack till min handledare Peter Bellström som hjälp mig framåt i skrivprocessen sam Några hastiga minuter med Ross Duncan.. kanadensisk masterstudent vid LiU som arbetar för biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén i Kabul Se lediga jobb som Administration, ekonomi, juridik i Ljungby. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Ljungby som finns hos arbetsgivaren

Sammanfattning den nya ekonomistyrningen - StuDoc

Ekonomistyrning, grundläggande 7,5 hp. Grundnivå 1. Behörighet:Grundläggande behörighet. Examensarbete för högskoleexamen i. Val av uppsatsämne kräver. godkännande av examinator. . Teori och forskningsmetoder 15 hp Avancerad. nivå 1. Behörighet:90 hp grundnivå 1 och 2 i OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 500 bokningar

Genom vårt analys- och slutsatsarbete har vi kommit fram till att det går att urskilja ett antal förklaringar till Wallenbergsfärens framgång. Vi menar att Stockholms Enskil NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Sourc Argentina Den självständiga republiken Argentina utropades 1816 efter att i ca 300 år varit en spansk koloni. A är efter Brasilien Sydamerikas näst största och näst folkri Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment. Uppdat. Vecka 14, 2021: Tor: 8 Apr: 00:00-23:59 : Bibliotek: ARK: 07-320A, 07-320B, 07-320C, 07-320D, 07-320E, 07.

Ekonomistyrning i offentliga organisatione

MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för hållbar och samhäll - teknikutveckling EFO019 Magisteruppsats i ekonomistyrning VT09 Budgetlös styrning - Är det dags att lämna den traditionella budgeten bakom sig? Handledare SammanfattningDatum 2009-06-03Kurs Magisteruppsats, i Ekonomistyrning 15 högskolpoängFörfattare Aysin Altun & Farin MohammadiHandledare Esbjörn SegelodTitel Bolagsstyrnings regler - Erfarenheter från implementeringen av bolagsstyrningsregler i tre stora svenska företagBakgrund Bolagsstyrning beskriver, hur ett bolag ska styras på bästa sätt, för att uppnå ägarnas krav på avkastning på kapitalet som investerats genom köpta aktier

Vad ska din uppsats handla om? - Lundagard

 1. 1 Företagsekonomiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Magisteruppsats 10 Poäng HT 2007 MAGISTERUPPSATS KVALITETSSÄKRAD REVISION - KVALITETSARBETE & UTVÄRDERING Författare: Patrik Johansson Handledare: Gudrun Baldvinsdottir Inga-Lill Johansson. 2 FÖRORD Jag vill tacka de personer som gjort det möjligt för mig att åstadkomma denna uppsats och utan vilka detta.
 2. arium sundsvall 12-13 april, 2011
 3. Upplever finansavdelningen liknande problem och när de arbetar strategiskt med ekonomistyrning? Om transformationen av HR-arbetet dels genomförs utifrån en välarbetad plan där samtliga inblandade är väl införstådda med vad förändringen innebär och dels att det strategiska bidraget konkretiseras i arbetsuppgifter och ansvarsområden, skulle verkligheten då vara annorlunda
 4. Förslag på uppsatsämnen inom konkurrens och upphandling | Konkurrensverket (konkurrensverket.se
 5. Detta är en sida för dig som är intresserad av, planerar att, redan pluggar eller har pluggat på Butikschefsprogrammet på Högskolan i Skövde

Den nya ekonomistyrningen Christian Ax; Christer Johansson

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. Info gällande böckerna: Titel: Ledarskap, Personen Reflektionen Samtalet Författare: Cristine Blomqvist, Pia Röding Upplaga: 1 ISBN: 9789144056548 Nypris: 466 kr Skick: Nyskick Titel: Kommunikation för ledare Författare: Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson Upplaga: 2 ISBN: 9789144074474 Nypris: 281 kr Skick: Nyskick Titel: Finna Rätt Författare: Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Ulf Bernitz Upplaga: 13 ISBN. Arkitektprogrammet - Arkitektskola

Uppsatser.s

 1. Det verkar som det blir mest sådana här nu men jag har en massa skit att göra för tillfället. Hoppas de lugnar sig snart. Vad har hänt denna vecka då.. I tisdags var det möte inför Wilmers förskoleklasstart. Jag hade glömt att detta möte skulle vara så det var bara tur att grannen frågade o
 2. Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06 Bilaga 1: Statuslista för rekryteringskommitténs arbete Status för rekryteringsärenden i HSV Ärende Ref. nr. 64/12 Professor i vårdvetenskap, HVV Sista ansökningsdag 2012-08-01 Ref. nr. 79/12 Ansökan om befordran till professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsofrämjande arbetsliv, HVV Ansökan inkom 2012-05-21 Ref.nr. 87.
 3. GuldBubblan This is a blog about technical analysis that takes full account of the time cycles (Gann methods). Bloggen handlar om Teknisk analys på finansiella.

Ekonomistyrning- uppsats (Ekonomi/Universitet) - Pluggakute

 1. Ekonomistyrning för att uppnå ekonomiska mål
 2. Verksamhetsstyrning och ekonomistyrning - Meritmin
 3. Ekonomi - Umeå kommun - Umeå kommu
 • Pay to get on Spotify playlist.
 • Worx landroid wg790e.1 problem.
 • Väder Lund DMI.
 • Ångrar att jag sa upp mig.
 • POCO Gaming Schreibtisch.
 • Feral Druid talents Shadowlands.
 • ACK.
 • Hascholja pris.
 • Medela Symphony.
 • Vm 2000 fotboll.
 • Jerry Heller height.
 • Hyacintara.
 • Hornskroken.
 • Levi's tröja svart.
 • Assassin Games movie.
 • Poster orter.
 • Bomullsband 30 mm.
 • Asiatisk dressing.
 • Wonder Netflix Sverige.
 • Vivarium Trailer.
 • Macquarie University courses.
 • Coway AP 1008CH turn off light.
 • Köpa dragspel till barn.
 • Steffen Henssler Shop Pfanne.
 • Replay TF1 film.
 • Köpa salt sill.
 • Rolling Stones setlist Chicago 2019.
 • Ab wann lohnt sich AdSense.
 • Blodtransfusion blodgrupper.
 • Social relations theory.
 • Kerosene paraffin.
 • Minstepensjon Norge.
 • Nyår Lindesberg.
 • Reservdelar till Honda motorer.
 • Qleano Helsingborg.
 • Kiruna pastorat personal.
 • Dokumentation i vården exempel.
 • Dragon Ball Z IMDb.
 • Jodtillskott farligt.
 • Verklighetsbaserade filmer kidnappning.
 • Hundförsäkring kejsarsnitt.