Home

UN nummer bensin

Bensin - RIB Farliga ämne

Där beskrivs produktens eller ämnets egenskaper, eventuella risker för människa och miljö samt åtgärder vid första hjälpen och vid brandbekämpning. På MSDS eller SDS anges om produkten eller ämnet är klassificerat som farligt gods. Där hittar du även produktens eller ämnets UN-nummer (till exempel aerosol, UN 1950) De undre fyra siffrorna på skylten är det farliga godsets UN-nummer och är olika för allt gods som transporteras, exempelvis så har fyrverkeripjäser UN-nummer 0333 och bensin UN-nummer 1203. Se även [ redigera | redigera wikitext UN-nummer Klass Namn UN 1601: 6.1: Desinfektionsmedel, fast, giftigt, n.o.s. UN 1602: 6.1: Färgämne, flytande, giftigt, n.o.s. eller färgämneskomponent, flytande, giftig, n.o.s. UN 1603: 6.1: Etylbromacetat: UN 1604: 6.1: Etylendiamin: UN 1605: 6.1: Etylendibromid: UN 1606: 6.1: Ferriarsenat: UN 1607: 6.1: Ferriarsenit: UN 1608: 6.1: Ferroarsenat: UN 1611: 6.1: Hexaetyltetrafosfat: UN 1612: EWC-kod EWC: 130702 Bensin EWC: 150102 Plastförpackningar EWC: 150104 Metallförpackningar AVSNITT 14: Transportinformation 14.1. UN-nummer ADR / RID / ADN 1203 RID 1203 IMDG 1203 ICAO/IATA 1203 14.2 Officiell transportbenämning ADR BENSIN RID BENSIN IMDG PETROL ICAO/IATA PETROL 14.3 Faroklass för transport Aspen 2 Sida 7 av

Bensin har UN-nummer 1203, klassificeringskod F1 och förpackningsgrupp II. Dessa uppgifter innebär att bensin hamnar i transportkategori 2 eftersom rubriken i tabellen anger att ämnen och föremål som tillhör förpackningsgrupp II och inte tillhör transportkategori 0,1 eller 4 ska placeras i denna kategori bensin Isopentan (SE) CAS-nr.:78-78-4 Ursprungsland:EU Nivågränsvärde (NGV) : 1000 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 3000 mg/m³ Ursprungsland:SE Nivågränsvärde (NGV) : 600 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 1800 mg/m³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde:750 ppm Korttidsgränsvärde (KGV) Värde:2000 mg/m³ Korttidsgränsvärde (KGV) Utvärderingsperiod:15 minute Detta ämne har inte något eget UN-nummer. Vid transport används UN-numret för en s.k. samlingsbenämning. Märkning och övriga regler beror på vilken samlingsbenämning som blir aktuell i det enskilda fallet. Det aktuella ämnet kan transporteras under följande UN-nummer: 347 UN-nummer.. 29 Officiell transportbenämning.. 29 Förpackningsgrupp.. 3

Farligt-gods skylt med farlighetsnummer och UN-nummer som anger vilken typ av farligt ämne det rör sig om. Används för bulk-, tank- och tankcontainertransporter . Finns i 3 modeller : etikett (självhäftande reflexfolie i vinyl), skylt (reflexfolie i vinyl klistrad på aluminiumplåt) eller magnetskylt (reflexfolie i vinyl klistrad på en magnetisk metallplåt) Man får lov att förvara hur mycket bensin man vill i garaget. X 4. Kemiska produkter måste inte vara märkta med farosymboler. X 5. I hemmet finns det ofta farliga ämnen/kemikalier. X 6. Den orangea skylten på fordon talar om att det finns farligt gods i lasten. X 7. Transport av farligt gods sker bara på vägar. X

33 relationer: ADR, Akrylamid, Ammoniak, Bensin, Dieselolja, Etanol, Farligt gods, Fas (termodynamik), Förenta nationerna, ICAO-TI, IMDG-koden, ISO-container, Klor, Lista över UN-nummer 0001 till 0100, Lista över UN-nummer 0101 till 0200, Lista över UN-nummer 0201 till 0300, Lista över UN-nummer 0301 till 0400, Lista över UN-nummer 0401 till 0500, Lista över UN-nummer 0501 till 0600, Lista över UN-nummer 1001 till 1100, Lista över UN-nummer 1101 till 1200, Lista över UN-nummer 1201. Förpackning märkt med UN-nummer (bensin 1203, diesel 1202) Varningsetikett 3 på kollit Godsdeklaration Brandsläckare (minst 2 kg pulver) Lastsäkrade kollin Rökförbud gäller; Önskar man som privatperson transportera mer än 333 liter bensin eller 1000 liter diesel gäller lagen om transport av farligt gods fullt ut Vid transport av UN-nummer 34712eller 18ska även uppgift om. UN-nummer 120 12eller 12skall avsändarens namn och adress anges på. UN-nummer och etiketter, alternativt grupp och etiketter. Typgodkänt kolli; Förpackning märkt med UN-nummer (bensin 120 diesel 1202) . Finns bra tabeller som talar om vilket UN-nummer ett ämne har oc

UN 1203 BENSIN 3, II, (D/E) - ADR Farligt God

 1. Vid transport av UN-nummer 34712eller 18ska även uppgift om. UN-nummer 120 12eller 12skall avsändarens namn och adress anges på. UN-nummer och etiketter, alternativt grupp och etiketter. Typgodkänt kolli; Förpackning märkt med UN-nummer (bensin 120 diesel 1202) . Finns bra tabeller som talar om vilket UN-nummer ett ämne har och
 2. inblandning - några volymprocent - av t.ex. bensin eller aceton för att sänka den ursprungliga flampunkten under +100 ° C. Ett exempel på detta är om diesel, som vanligtvi
 3. Medicinsk bensin 02.10.2019 Medicinsk bensin 01-2119475514-35-XXXX 92128-66- 921-024-6 780386 Lösningsmedel LabService i Sundsvall AB Södra Förmansvägen 7 86341 SUNDSVALL UN-nummer 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Ingen information. Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen
 4. ium med volymer 150 liter, 250 liter, 360 liter och 400 liter
 5. UN-nummer 1206 Landsväg (ADR) Faroklass 3 Faroetikettsnummer 3 Förpackningsgrupp II Tunnelrestriktioner (D/E) Sjö (IMDG) Faroklass 3 Faroetikettsnummer 3 . Produktnamn: Gripen Kemiskt ren bensin Version I 2015-04-27 Ersätter ---- Sida 8 - 8 - Förpackningsgrupp II Procedur vid nödläge (EmS) F-E, S-E Vattenförorenande ämne Ja Järnväg.

Ett exempel är bensin med farlighetsnummer 33, som visar att bensin är brandfarligare än till exempel fotogen, som har farlighetsnummer 30. Bokstaven X före siffrorna innebär att ämnet reagerar med vatten så att fara uppstår. Siffrorna i det undre fältet är ämnets UN-nummer. Exemplet (1088) står för ämnet Acetal. Transport av. Tvådelad orangefärgad AD-skylt med sifferbeteckning 33/1203 för landvägstransport av farligt gods (Bensin). Tillverkade i enlighet med bestämmelserna finns i avsnitt 5.3.2 i ADR-S och RID-S. Mått: 300x400 mm Material: Rostfritt stål UN-nummer: 120 14.1 UN-nummer 1203 14.2 Officiell transportbenämning BENSIN 14.3 Faroklass för transport Klass 3: Brandfarliga vätskor Klassificeringskod (ADR/RID) F1: Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C Sekundärfara (IMDG) Etiketter 14.4 Förpackningsgrupp Förpackningsgrupp: II 14.5 Miljöfaror Se avsnitt 2 och 12. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärde

UN-nummer - Wikipedi

RIB Farliga ämnen - Sök information om kemikalier och

Vissa kända ämnen och föremål har tilldelats unika benämningar (t ex BENSIN), medan många andra ämnen och blandningar av ämnen faller in under så kallade samlingsbenämningar (t ex ALKOHOLER, N.O.S.). För farliga ämnen ställs det krav på säkerhetsdatablad (SDB) i vilket transportklassificeringen framgår under avsnitt 14 Transport av farligt gods som ska fraktas med flyg, regleras av lag (2006:263) och förordning (2006:311) om transport av farligt gods, samt Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:23) om medförande av farligt gods bensin: 13 07 02* brandvarnare: 16 02 13* utrustning som innehåller farliga komponenter: cellplast: 17 09 03* bygg- och rivningsavfall som innehåller farliga ämnen : dieselolja: 13 07 01* eldningsolja och dieselolja: elektrolyt från batterier m.m. 16 06 06* insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer: elektronik som innehåller.

Jet A1. Flygplan och helikoptrar drivna med jetmotorer, turbopropmotorer respektive turbinmotorer för helikoptrar (turboshaftmotorer) använder sig av Jet A1. Jet A1 benämns ofta flygfotogen , jetbränsle eller kerosin Alla farliga ämnen i ADR-systemet. Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer Bensin Nectar Rev 1. Revisionsdatum: 2012-11-05 sida 7 av 8 14.1 UN-nummer Ej klassificerad, omfattas ej av regler för farligt gods 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport 14. 4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror 14.6. KN varukoder. Svenska Sök KN-kod. Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer. Du får då den självförklarande texten till det sökta numret SRHSDATABLAD FÖR GASOL 1 / 9 Version 3 - 2017.05.28, ersätter version 2 - 2013.01.15 SÄKERHETSDATABLAD FÖR GASOL 1. Namnet på ämnet/bland

UN-märkning bensin och oljedunkar 5L | skogsforum

UN-nummer (ett identifieringsnummer för farligt gods) officiell transportbenämning, oftast ett kemiskt eller tekniskt namn på ämnet som hör till det specifika UN numret en eller flera siffror som motsvaras av en särskild ADR-varningsetikett (eller farligt gods klass), som också hör till UN numret koder, som UN-klass, UN-nummer och UN-transportnamn måste anges för att du ska följa de internationella krav som ställs på transporter av farligt gods, i det här fallet avfall Klass Ämne Exempel på produkt; 1: Explosiva ämnen och föremål: Fyrverkerier, ammunition: 2: Gaser: Syrgas, koldioxid: 3: Brandfarliga vätskor: Bensin, etano

exempel är bensin med farlighetsnummer 33, som visar att bensin är mer brandfarligt än till exempel fotogen, som har farlighetsnummer 30. Bokstaven X före siffrorna innebär att ämnet reagerar farligt med vatten. Siffrorna i det undre fältet motsvarar det internationella UN-numret. 1203 är UN-numret för bensin Sidan ändrades senast den 29 november 2008 kl. 23.21. Den här sidan har visats 359 gånger. Innehållet är tillgängligt under GNU Free Documentation License 1.2.; Integritetspolic Benzine (Kemiskt Ren Bensin) SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Benzine (Kemiskt Ren Bensin) 14.1 UN-nummer 1206 14.2 Officiell transportbenämning HEPTANER 14.3 Faroklass för transport 3 14.4 Förpackningsgrupp II Kommentar - Tunnelrestriktionskod D/E IMD Sökningen omfattar följande: namn och synonymer på svenska, engelska, franska och tyska; Denna sökning hittar bensin som har farlighetsnummer 33 och UN-nummer 1203 Sidans innehåll; 0 synonymer till bensen; 0 antonymer till bensen; 1 användningar av bensen; 1 ord som börjar med bensen; 0 ord som slutar med bensen; 10 vanliga sökfraser för att hitta ordet bensen; Andra söker, just nu. låda; bensen; bensin; bensinmack; bensinpump; bensinslang; Synonymer Det är också en naturlig del.

UN numbers from UN1901 to UN2000 as assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods are as follows: . UN 1901 to UN 200 SÄKERHETSDATABLAD Sida : 5 / 20 Utgåva Nr : 2 Utfärdandedatum : 25/09/2012 T-RöD Ersätter : 25/09/2012 Använd explosionssäker utrustning. Råd till räddningspersonal : Endast utbildad personal utrustad med lämplig skyddsutrustning får ingripa Bensin och Umeå Taxi · Se mer » UN-nummer. UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt. Ny!!: Bensin och UN-nummer · Se mer » Värmevärde. Vid förbränning av ved frigörs energi i enlighet med vedens värmevärde Vad är etanol? OKQ8 Etanol E85 är ett motorbränsle för fyrtaktsmotorer av typen Flexible Fuel Vehicles (FFV). Dessa fordon är anpassade för att använda etanol som drivmedel och användning av Etanol E85 i andra typer av motorer rekommenderas inte. Bränslet består av etanol, bensin miljöklass 1 och denatureringsmedel

Förpackningsgrupper Förpackningsgrupper finns i klassernaFarligt gods, skyltar, märkning, kemikalier, ämnen, last

14.1. UN-nummer Kommentar Inte relevant. 14.2 Officiell transportbenämning Anmärkning Inte relevant. STARTA Hydraulolja 46 Sida 5 av 6 Revisionsdatum 22.03.201 Dieseltank aluminium 150, 250, 360 & 400 Liter ADR. Tankstorlek. Välj ett alternativ 360 Liter 150 Liter 250 Liter 400 Liter. Välj pump. Välj ett alternativ 12 Volt 24 Volt. Nollställ. Dieseltank aluminium 150, 250, 360 & 400 Liter ADR mängd. Lägg i varukorg. Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: Dieseltankar för transport 60 - 980 Liter Taggar:.

UN 1203 - ADR Farligt God

UN-nummer är fyrsiffriga nummer som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt. Detta nummersystem används mycket inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar.Dessa internationella regelverk heter RID inom järnvägstrafik och ADR-S inom landtransport och sjöfart Benzin, Rense PUNKT 14: Transportoplysninger Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods. 14.1 - 14.4 ADR/RID UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transport- fareklasse Emballage-gruppe Bemærkninger Petroleumdestillater N.O.S. 1268 (Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, afaromatiseret) 3 II detta material får ej förekomma lösningsmedel, bensin, PCB eller klorhaltiga ämnen. Små mängder av dessa material kan sänka flampunkten eller på annat sätt påverka spilloljan negativt. Vid osäkerhet - kontakta Ragn-Sells. Alla typer av smörjande oljor, Syntetiska (hel- och halv), Mineraliska, Motorolja, Hydraulolja, Växel/kedjeolj

bensin, diesel, aceton, fotogen, metanol, etanol och eter. UN-nummer 1965 Fysikaliskt tillstånd Kondenserad gas Brännbarhetsområde i luft (%) 2,2-9,5 Tändtemperatur 460 0C Relativ densitet (luft = 1) 1,57 (tung gas) Kokpunkt < -40 0C . NFORMATION ANGÅENDE HANTERIN UN-nummer ADR / RID / ADN 1170 RID 1170 IMDG 1170 ICAO/IATA 1170 14.2 Officiell transportbenämning ADR Etanol RID Etanol IMDG ETHANOL ICAO/IATA ETHANOL 14.3 Faroklass för transport ADR / RID / ADN 3 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR II Etanol 99,5% Sida 6 av 8 Revisionsdatum 03.06.2016 Inom säkerhetsfrågor och teknikfrågor använder Energigas Sverige flytande metan som ett samlingsbegrepp för Liquefied Natural Gas (LNG) och Liquefied Biogas (LBG). Den kemiska sammansättningen på olika typer av LNG respektive LBG kan variera något men det påverkar inte hanteringen av produkten eller åtgärderna vid en nödsituation

Denne tabel viser alle typer farligt gods i fareklasse 3 brandfarlige væsker sorteret efter UN-nummer og med angivelse af frimængden for hvert UN-nummer. Her finder du for eksempel frimængden for benzin og diesel Benzin er frimængden kun 333L. Køretøjets tankindhold tæller dog ikke med. • I så fald skal chaufføren have et Kapitel 1.3 kursus, varighed ca. 4 timer, kan erhverves på vores landbocenter Se UN - nummer og Transportregler på sikkerhedsdatablad og eller Etiketten -punkt 14. Eks: Tilmelding til ADR Kap.1.3 kursu Benzin (nafta), katalitički reformiran (hr) C&L Inventory . Benzin (nyersolaj), katalitikusan reformált (hu) C&L Inventory . Benzyna z reformingu katalitycznego (ropa naftowa) (pl) C&L Inventory . Benzínová frakce (ropná), katalyticky reformovaná (cs

Pulversläckare med ABC-pulver. Pulversläckare med ABC-pulver kan användas både mot brinnande fasta material såsom trä, textil, papper m.m. och mot brinnande organiska material t.ex. vätskor som bensin och olja, samt mot plast och brinnande gas Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat formulär som många väljer att använda Når kunde 2 efterfølgende indleverer 100 liter benzin, der har et andet UN-nummer, må man i gang med at regne. Heldigvis kan vi se bort fra spraydåserne i beregningen, for disse er sendt som begrænset mængde, der ikke skal medregnes. Benzin tilhører transportkategori 2 med en frimængde på 333 liter og en farefaktor 3 Qstar är det nya Swea . Sedan 6 år tillbaka har Swea Energi och Qstar varit syskon. Nu har vi tagit steget och bytt namn. Vi är fortfarande samma människor som tar hand om dig och din affär, med hög service och stor tillgänglighet, nu bara ännu lite smidigare

Farligt gods - Transportstyrelse

Aceton, Bensin, Diesel, T-sprit/röd Halogener (Klor, Brom, Fluor), Vatten, Fasta ämnen såsom trasor, Filter, Dukar mm. Färg, lack, lim, härdare. Materialåtervinning Lösningsmedel kontrolleras, provtas och kvalitetssäk-ras. Därefter skickas den vidare för energiutvinning Skyddsutrustning • Tättslutande skyddsglasögon eller. Ja, benzin og diesel er farligt gods helt på linje med andre varer, så med mindre man kører efter en af undtagelserne, så skal der medbringes transportdokument for diesel og benzin. Et lille smut hen på benzinstationen for at fylde en jerrican og så returnere til virksomheden kræver dermed et transportdokument (og ildslukker og basisuddannelse og mærkning med farsedler) Ved national vejtransport af mineralolieprodukter hørende til klasse 3, UN-nummer 1202, 1203 og 1223, og gasser hørende til klasse 2 i forbindelse med levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returgods fra to eller flere af disse kan transportdokument udelades, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse

På förpackningen krävs lagenliga försändelsebeteckningar, till exempel UN-nummer och -varningsetikett eller LQ-varningsetikett och med paketförsändelserna Postis TFÄ-tejp. Läs mer om sändning. bensin, metanol, sprit, thinner, terpentin, många desinfektionsmedel, målarfärg, lim, nagellack och parfym Del 17 Gasåtertagning av bensin vid fyllning och tömning av tan-kar Del 18 Särskilda undantag från tillämpningen av denna författning Del 19 Tryckkärl Del 20 Allmänna råd RiD-s RID-S inleds med den svenska föreskriften till vilken det finns två bilagor, 1 och S. Bilaga 1 består av sju delar. Bestämmelserna ska föl En påhängsvagn eller släpvagn med tillhörande utrustning som är avsedd att användas under transporten och som drivs av ett flytande eller gasformigt bränsle eller ett elektriskt lagrings- och produktionssystem, ska tillordnas UN 3166 eller 3171 och omfattas av samma villkor som anges för dessa UN-nummer när påhängsvagnen eller släpvagnen med utrustning transporteras som last på ett fordon Explosiva ämnen som klassificerats med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453 får transporteras i samma fordon som farligt gods (med undantag av brandfarliga gaser, smittfarliga ämnen och giftiga ämnen) i transportkategori 2 eller farligt gods i transportkategori 3, eller en kombination av dessa, förutsatt att den totala vikten eller volymen av farligt gods i transportkategori 2 inte överstiger 500 kg eller liter och att den sammanlagda nettovikten för sådana. KLASSNING AV FARLIGT AVFALL 2013-02-13 BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010 -698 10 00 FAX: 010 -698 10 99 E-POST: REGISTRATOR @NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE Klassning av farligt avfall - detta är farligt avfal

UN-nummer..212.3.2. Officiell transportbenämning.....212.3.3. 2.3.4. Förpackningsgrupper.....21 2.4. Klassicering.....22 2.4.1 En modell för att ta fram riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena kan användas som ett verktyg i den riskbedömning som görs för att avgöra om ett område behöver efterbehandlas EU har återigen fattat beslut om en förordning som ger tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. Bland annat förlängs giltighetstiden för olika personliga behörigheter, som körkort och yrkeskompetensbevis 14.1. UN-nummer ADR 1987 RID 1987 IMDG 1987 ICAO/IATA 1987 Kommentar Kan transporteras som begränsad mängd i sammansatt förpackning enligt ADR, med max. 5 liter/innerförpackning och max. 30 kg/ytterförpackning. Krymp- eller sträckfilmade brickor får max. väga 20 kg brutto/bricka. 14.2 Officiell transportbenämning ADR ALKOHOLER, N.O.S. (2-propanol

Farligt gods - Wikipedi

Substance information for UN 1202 - Diesel fuel based on the Hazardous Materials Table (Title 49 CFR 172.101) to assist in preparing a risk assessment for loading, transporting and storing hazardous materials Shell V-Power is the brand name given to Shell's enhanced high specification fuels for road motor vehicles including Shell V-Power Nitro+ and Shell V-Power Diesel. Introduced in Italy in 2001, Shell relaunched the fuel in March 2008, under the name Nitrogen-Enriched Shell V-Power, with nitrogen-containing detergents. Initially used for higher octane Super Unleaded petrol/gasoline, it is now additionally used for high specification diesel fuel Linear alkylbenzenes are a family of organic compounds with the formula C6H5CnH2n+1. Typically, n lies between 10 and 16, although generally supplied as a tighter cut, such as C12-C15, C12-C13 and C10-C13, for detergent use. The CnH2n+1 chain is unbranched. They are mainly produced as intermediate in the production of surfactants, for use in detergent. Since the 1960s, LABs have emerged as the dominant precursor of biodegradable detergents Antal olyckor med olja bensin och kemikalier under perioden mars 1980—februari 1981 . . . Princip för märkning av fordon med UN- -nummer De av försäkringsgivarna reglerade brandskadorna åren 1971—82 . 265 371 377 387 393 458 481 483 . 496 . Sida 22 Original; Sida 23 Original. 03 UN 1202 transportdokument, Dieselolie, palletank, IBC. 04 UN 1203 transportdokument, Benzin, emballage. 04 UN 1263 transportdokument, Maling. 05 UN 1950 transportdokument, Spraydåser, diverse. 06 UN 1965 transportdokument, F-gas. 07 UN 1956 transportdokument, Kompr.gas

Lista över UN-nummer 1601 till 1700 - Wikipedi

Bensin kemi. Bensin utgör den viktigaste produkten vid destillation av råolja. Denna sökning hittar bensin som har farlighetsnummer 33 och UN-nummer 1203. 2031 Denna sökning hittar tre salpetersyra-poster med UN-nummer 2031 och med olika farlighetsnummer (olika koncentrationer PC5 995:- inkl gasol. Tillverkad i kompositmaterial. Försedd med avstängningsventil med utloppsgänga, inv. POL-gänga samt med säkerhetsventil och smältsäkring 14.1. UN-nummer Kommentar Inte relevant. 14.2 Officiell transportbenämning Proper Shipping Name English ADR/RID/ADN Fotogen, ospecificerad Anmärkning Inte relevant. 14.3 Faroklass för transport Anmärkning Inte relevant. 14.4 Förpackningsgrupp Anmärkning Inte relevant. 14.5 Miljöfaror Anmärkning Inte relevant UN+UN nummer Officiel godsbetegnelse (+ evt. teknisk betegnelse ved N.O.S.) Fare- klasse Emballage-gruppe* Tunnel-restriktions kode Mængde Kilo eller liter * Ikke alle UN numre har en emballagegruppe. Created Date: 5/6/2020 3:35:48 PM. UN-nummer: 1170 Faseeigenskapar. Smeltepunkt: 158,8 K (−114,3 °C) Kokepunkt: 351,5 K (78,4 °C) Trippelpunkt: 159 K (−114 °C) Kritisk punkt: 514 K (241 °C) 63 bar: Δ fus H: 4,9 kJ/mol: Δ fus S: 31 J/mol·K Δ vap H: 38,56 kJ/mol Løyselegheit: Løyseleg i vatn Syre-/base-eigenskapar. pKa: 15,9 (H + frå -OH gruppe) pH: 7,0 (nøytral) Væskeeigenskapar. Δ f H 0 liqui

Värdeberäknad mäng

Kemetyl T-Röd är en upattad klassiker när det gäller rengöring. T-Röd används som rengöringsmedel för fönster, speglar, tv-rutan, toalett, badkar, som lösningsmedel för vissa färger och fläckar samt som frostskydd i VVS-system. Kemetyl T-Röd kan även användas som bränsle till spritkök, men vi rekommenderar Kemetyl T-Tenol eftersom den sotar mindre.T-Röd är ett bättr Jet fuel or aviation turbine fuel is a type of aviation fuel designed for use in aircraft powered by gas-turbine engines. It is colorless to straw-colored in appearance. The most commonly used fuels for commercial aviation are Jet A and Jet A-1, which are produced to a standardized international specification. The only other jet fuel commonly used in civilian turbine-engine powered aviation is Jet B, which is used for its enhanced cold-weather performance. Jet fuel is a mixture of. 14.1. UN-nummer 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror 14.6. Särskilda skyddsåtgärder Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattenmiljön. Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen. Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Detta utesluter dock inte at

UN-nummer: UN-nummer. 1206. EG-nummer: EG-nummer. 927-510-4. I lager: 3 st . Produktblad: Säkerhetsdatablad: Beskrivning. Rengörings- och lösningsmedel för industriell och institutionell användning. Heptan används som lösningsmedel inom färg-,lack- och tryckfärgsindustrin Clas Ohlson lämnar alltid minst 2 års garanti. Vi är stolta över våra produkter och det är viktigt för oss att du som kund blir nöjd. Därför lämnar vi 2 års garanti på de allra flesta av våra produkter förutom varor av förbrukningskaraktär, och i vissa fall lämnar vi upp till hela 25 års garanti Die Menge der Stoffe der UN-Nummer 1942, die befördert werden darf, ist zu begrenzen, indem diese einem Sprengstoff 1.1D gleichgestellt werden. 2

Etanol E85 - RIB Farliga ämne

Optima Super 10W-40. Sikkerhedsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EF) n° 453/201 Benzin (nafta) , laki katalitički reformiran (hr) C&L Inventory . Benzin (nyersolaj), könnyű katalitikusan reformált (hu) C&L Inventory . Benzyna lekka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa) (pl) C&L Inventory . Benzínová frakce (ropná), lehká katalyticky reformovaná (cs B C1. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006. av den 18 december 2006. om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och. Un nummer benzin: Top 10 Modelle im Detail! Frantools Standheizung diesel LKW Wohnmobil Bus Autos, Busse, Wohnmobile, KOMPLETTES ZUBEHÖR】 - Die optimierte Frequenzumwandlung-ECU Ansaugluftmenge mit der die Wärmeableitungswaage sind zeichnet sich durch - Die Brennkammer, alle sandgestrahlt Aluminiumteile

 • FREDA kortfrågor.
 • Vätska i buken 1177.
 • Bahamas Paradise Cruise Line news.
 • Autogiro företag.
 • Jungfrau Ski pass.
 • Bolmört Magiska molekyler.
 • Rabatt kneippbyn IKEA.
 • AnticLove.
 • Lagerlokal Gävle.
 • Barn och omsorg.
 • Mi Xbox 360 no lee juegos pero si peliculas.
 • Koppla usb minne till ipad.
 • Mali Bundeswehr Tote.
 • Vigselålder i Sverige.
 • Dahls Bageri Frölunda.
 • Faux leather leggings.
 • Frauenarzt in der nähe alle Kassen.
 • Hilleberg tält Nallo.
 • Teaterkurs Jönköping.
 • Första svenska rapparen.
 • Build A Bear Sverige.
 • 2XU Tights Dam High Rise.
 • Lindring webbkryss.
 • Bohemisk inredning Inspiration.
 • JAS störtar i Stockholm.
 • ITech Cypher printer.
 • Poncho ull.
 • Chivas Regal 12 set.
 • Låten Jackson.
 • List of strange addictions.
 • TYT com Warren.
 • Restaurantleiter ohne Ausbildung.
 • Annie Grace Finer.
 • Varböld hund.
 • Istället för hänga gubbe.
 • Shiloh Shepherd Arizona.
 • Blue Peter presenters 2020.
 • Landskapsdjur och landskapsblommor.
 • Jaguar F Type R Leasing.
 • Lake Placid Olympics 1932.
 • Vårblommor namn.