Home

Sociologi inriktningar

Personalvetarprogrammet med inriktning sociologi Sociologi är ämnet för dig som är intresserad av sociala frågor och vill använda dig av detta i din utbildning. Det är även ett ämne för dig som vill förstå hur samhället fungerar. Hur ser samspelet ut mellan politik och ekonomi, ideologi och religion, individen och kollektivet Sociologi som vetenskap intresserar sig för sociala processer och relationer av olika slag, alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen. Sociologer försöker förklara sociala skeenden, och konsekvenser av människors relationer och handlingar Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A 2020/2021 (30 hp) Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . Läs mer om avgifter och stipendier. Anmärkning: Samläsning med Sociologi och Socialpsykologi A första halvan av terminen Du kan välja en generell utbildning i huvudområdet sociologi eller att läsa din utbildning med en av följande två valbara inriktningar; personal och arbetsvetenskap och utredning. Inriktningen personal och arbetsvetenskap ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med arbetsmiljö- och organisationsfrågor med människan i centrum Välj inriktning - sociologi eller socialpsykologi På programmet väljer du att läsa sociologisk eller socialpsykologisk inriktning, men stora delar av utbildningen är samma oavsett inriktning. Det innebär att alla programmets studenter har många gemensamma kunskaper efter utbildningens slut

Kursen utvecklar och fördjupar din förståelse av sociologisk analys, metodfrågor och forskning som rör arbetsliv, organisation och personal. Kursen har två huvudmoment: teoretiska studier i arbetssociologi, lednings- och personalfrågor samt ett fördjupat studium av den sociologiska metoden avseende dessa frågor Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30. Kursen består av fyra delkurser vars övergripande syfte är få grundläggande kunskaper i sociologi med särskild inriktning mot socialpsykologi Magisterprogrammet i sociologi med inriktning mot forskning ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i allmän sociologisk teori och analys. Det är också speciellt inriktat mot tre områden, nämligen studiet av genus, organisation och arbetsliv samt risker och kriser i samhället Mer konkret innebär inriktningen arbetsmarknad och arbetsliv kurser inom Nationalekonomi (30 HP) samt Arbetsmarknadskunskap och Management (60 HP), resten Sociologi (90 HP). Jag tycker att det bästa med inriktningen är att du får en så bred samhällsvetenskaplig bas att stå på, där du läser kurser inom både ekonomi, politik och arbetsliv samt hur dessa ämnen samspelar på.

Study Abroad | University of Technology Sydney

Utbildningen på forskarnivå i sociologi ges med två inriktningar: Sociologi; Sociologi med inriktning mot utbildningsvetenskap; Kurser på forskarutbildningsnivå. Utbildningen på forskarnivå i sociologi innebär att den studerande läser såväl obligatoriska som valbara kurser vilka syftar till att ge kunskaper och färdigheter i sociologisk teori, forskningsmetodik, vetenskapsteori samt vetenskaplig analys @ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA15) Kursplan SOCA15 Litteratur SOCA15; Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20) Kursplan SOCA20 Litteratur SOCA20; Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling, 30 hp (SOCA26) Kursplan SOCA26 Litteratur SOCA2 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, består av en 30 hp kurs som ges som fristående kurs samt en A-kurs på 15 hp som ges för PA-programmet (samläsning av de kurserna ges under den sista delen av en termin). Fortsättningskurser på B- och C nivån finns inom ämnet Kursen behandlar grundläggande sociologi med inriktning mot digital sociologi. Under kursens gång behandlas en uppsättning tematiska områden som relaterar till makt, demokrati, övervakning, arbete och deltagande, samtliga kopplade till samhällets digitalisering Profilämnet sociologi Sociologi tar ett brett grepp på studiet av samhället. I ämnet studeras sociala relationer och processer av olika slag - alltifrån globala relationer och historiska samhällsförändringar till människors möten i vardagen och deras sociala positioner och identiteter

Forskarutbildningen i sociologi har en inriktning mot arbete och arbetsliv. Som forskarstuderande får du därmed stora möjligheter att fördjupa dig i ett ständigt aktuellt område med stor påverkan på människors vardag Sociologi - kriminologi är en unik profil (utbildning) som ryms inom vårt Samhällsvetenskapsprogram med inriktningen samhällsvetenskap. Om du är intresserad av att få en bred bas att bygga vidare på men också är nyfiken på människors beteende och vad som gör att vissa begår brott, så är den här utbildningen ett bra val för dig Inom ämnesgruppen för sociologi och kriminologi undervisar vi och forskar om människors situation och agerande i samhället, inom områden som globalisering, ungdomskulturer, brottslighet och offerskap. Inom ämnesgruppen värnar vi om en arbetsplats med en god arbetsmiljö som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till sociologi samt en grundläggande förståelse för socialpsykologiska teorier och begrepp. Kursen ger även kunskap om olika undersökningsmetoder inom socio. SOCA15, Sociologi inriktning socialpsykologi Universitetsadjunkt i sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande Anställningens omfattnin

Sociologi - Södertörns högskola - Södertörns högskol

Kursens syfte är att ge en fördjupad grund för fortsatta studier i ämnet sociologi. Du blir bekant med både historiska och nutida socialpsykologiska och kultursociologiska perspektiv och teorier, och får kunskaper om hur dessa perspektiv och teorier tillämpas Makt- och inflytande, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, gruppdynamik och ledarskap är exempel på inriktningar som studeras. En rad kurser behandlar området konfliktlösning och i synnerhet konflikter i arbetslivet

Sociologi: inriktning socialpsykologi, distans Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till sociologi samt en grundläggande förståelse för socialpsykologiska teorier och begrepp. Kursen ger även kunskap om olika undersökningsmetoder inom socio Utbildningen i sociologi på avancerad nivå förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering.Inom ramen för programmet kan du i stor utsträckning själv välja bland de kurser som ingår i utbudet utifrån eget intresse och framtida behov Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30, 30 hp eller Sociologi 1-30, 30 hp eller Socialpsykologi 1-30, 30 hp eller motsvarande. Minst 22,5 hp skall vara avklarade från någon av dessa kurser vid kursstart visa förståelse för centrala begrepp och perspektiv i sociologi och socialpsykologi(1) visa förståelse för sociologi som forsknings- och praxisfält (2) visa förståelse för sociologi som forsknings- och praxisfält ur ett jämställdhets-och mångfaldsperspektiv (3) relatera socialpsyko till socio i allmänhet (4

Antagningspoäng för Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se Universitetsadjunkt sociologi inriktning kriminologi, visstid Högskolan Kristianstad (HKR) Kristianstad 1 dag sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Se vem Högskolan Kristianstad (HKR) har anställt för den här rollen. Ansök på företagets webbplats Spara. Spara jobb Inriktningar Examen Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Sociologi Inriktning Personal och arbetsvetenskap Utredning Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Diarienr Sida Utbildningsplan Läsåret 2014/2015 Sociologi, kandidat Höst 2012 2013-10-29 2 (5) Utskriftsdatum: 2021-02-07 23:07:1 Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och mönster i sociala relationer, det vill säga relationer inom klass, social interaktion, arbete, kultur och vardagsliv. En bild över så kallad nätverksteori. Reduktionistiska scheman som används i forskning, såväl av sociologistudenter för att överblicka sociala fält

Inom socio finns det olika inriktningar och vanligtvis har socio delats in i tre olika perspektiv och dessa perspektiv utgör olika samhällsuppfattningar. Det ena perspektivet är utilitarism och det är en teori som innebär att den rätta handlingen som en människa kan göra är den som gör mest nytta Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Sociologi / Socialpsykologi, Universitets- & högskoleutbildning. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Passa även på att jämföra utbildningar och läsa recensioner

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och

 1. Programmet syftar till att utveckla ditt kritiska tänkande, din analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i sociologi. Programmet leder till en filosofie masterexamen, huvudområde sociologi (Degree of Master of Science (Two Years), Major: Sociology). Observera att programmet ges på engelska
 2. Kursen är en fördjupning i sociologi med socialpsykologisk inriktning och ger en bred beteendevetenskaplig kompetens. Kursen syftar både till att ge en utökad förståelse av hur samhällsutvecklingen påverkar människors psykologi, men också hur människor i möten och samtal tillsammans bygger upp samhället
 3. en år 2019 hade Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng
 4. Inriktningen socialt arbete ska ge kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Den ska förbereda eleverna för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Mål för gymnasiearbete
 5. Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper.. Ett förslag till definition av termen vetenskapsteori, baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi [1], lyder: Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag [2]
 6. Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra
 7. 2 och 3 får du fördjupa dig inom ditt inriktningsämne, vilket i mitt fall är sociologi. Du läser både en introduktionskurs i ämnet, där du får med dig en massa grundkunskaper i sociologi, följt av en fördjupningskurs. I socio fick man välja mellan två olika fördjupningar, vilket är ett superbra upplägg

Den sociologiska inriktningen rymmer såväl klassisk som modern sociologisk teori med särskilt fokus på makt och avvikelse i det moderna samhället. Under första året på programmet behandlas grundläggande samhällsvetenskapliga problemställningar Inom socio ryms olika forskningsinriktningar. En av de större inriktningarna är arbetslivsforskning som omfattar forskning om allt från hur människor upplever sina jobb till anställningsvillkor, organisation och ledarskap och studier om hur arbetsmarknaden fungerar Universitetsadjunkt sociologi inriktning kriminologi, visstid. Universitetsadjunkt sociologi inriktning kriminologi, visstid. Högskolan Kristianstad. Arbetsbeskrivning. Inom ämnesgruppen för sociologi och kriminologi undervisar vi och forskar om människors situation och agerande i samhället,. De som tidigare har läst sociologi arbetar ofta med planering och utveckling, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och projektledning Sociologi med arbetslivsinriktning II. Kursen ger en bred översikt över såväl klassiska som moderna sociologiska teoribildningar men särskilt uppmärksammas sociologiska perspektiv på arbetsliv och organisation. Kursen fördjupar också grundläggande sociologisk metod och rymmer såväl kvalitativ som kvantitativ metod

Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap är för dig som vill som vill sätta dig in i mänskligt beteende. Här får du kunskap om hur ledarskap och kommunikation påverkar samarbete och gruppdynamik på individ- och gruppnivå. På denna inriktning fördjupar du dig inom ämnena sociologi, psykologi och kommunikation Programutbudet inom Psykologi är oerhört omfattande och erbjuder inriktningar som Applied Positive Psychology, Health Psychology och Psychology of Coaching. Bland Study Abroads studenter som studerar utomlands en termin eller två, är det framför allt Consumer Behavior, Organisational Psychology och Introduction to Psychology som är populära kurser

Sociologi, kandidat Luleå tekniska universitet, sociolog

Sociologiprogrammet - umu

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 Det här lär jag migKursen är en fördjupning i sociologi med socialpsykologisk inriktning och ger en bred beteendevetenskaplig kompetens. Kursen syftar både till att ge en utökad förståelse av hur samhällsutvecklingen påverkar människors psykologi, men också hur människor i möten och samtal tillsammans bygger upp samhället Kurser som obligatoriskt ingår i programmet Sociologi A-C, vardera 30 högskolepoäng Introduktionstermin: Arbetsliv och samhälle, 7,5 högskolepoäng Människa och arbete, 7,5 högskolepoäng Arbete och etnisk mångfald, 7,5 högskolepoäng Genus och arbete, 7,5 högskolepoäng Tematermin 1: Arbetsrätt, 7,5 högskolepoäng Retorik i dialog och konflikt, 7,5 högskolepoäng Organisationens interna relationer, 7,5 högskolepoäng Organisationens externa relationer, 7,5 högskolepoäng.

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 - MD

 1. : Augusti 2021 Kurstid höstter
 2. Då kan inriktningen beteendevetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet vara något för dig. Här ska du få kunskaper i psykologi, sociologi och pedagogik. Andra viktiga ämnen du får fördjupa dig är samhällsvetenskap, kommunikation rättskunskap, socialpsykologi, etnologi och socialantropologi
 3. Studenten ska för magisterexamen (60 hp) inom huvudområdet Sociologi, med inriktning utredning: - Visa fördjupad kunskap om samhällsvetenskaplig teori och metod relevant för att genomföra kvalificerade utredninga
 4. Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 högskolepoäng. För ytterligare information se universitetets antagningsordning. Tillgodoräknande av tidigare utbildning Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enlig
 5. st 180 hp i Sociologi samt avklarat följande kurser med
 6. Sociologi Med Inriktning Mot Arbetsliv, Organisation Och Personal A (2SC017) Uppladdad av. Philip Curry. Läsår. 2017/2018. Användbart? 8 2. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer
 7. Du väljer huvudområde, inriktning historia, kulturgeografi, socialt arbete, sociologi eller statsvetenskap, när du söker till programmet. Inom huvudområdet socialt arbete betonas självständigt forsknings- och utredningsarbete samt självständig analys

sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv. Forskarutbildningen i sociologi med inrik tning mot arbete och arbetsliv syftar till att bredda och fördjupa den forskarstuderandes kunskaper inom detta område av socio och göra den forskarstuderande väl beredd för självständiga insatser inom forskning, utbildning och utvecklingsarbete Sociologi med inriktning... Det gick inte att fullfölja begäran. Sociologi med inriktning mot kultursociologi (21-40) - 20 poän Pluggar du 2SC017 Sociologi Med Inriktning Mot Arbetsliv, Organisation Och Personal A på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kurse

Sociala omsorgsprogrammet med inriktning mot socialpedagogik omfattar 140 poäng (tre och ett halvt års heltidsstudier) och leder fram till en social omsorgsexamen. Av utbildningsprogrammets 140 poäng utgör 60 poäng studier i huvudämnet socialt arbete. Övriga 80 poäng består av andra för yrkesområdet relevanta ämnen Sociologi som inriktning för kriminologiskt utredande. Sociologi som inriktning för kriminologiskt utredande. Av Broström. Publicerad 2 december, 2018. Under Åsikt, Perspektiv, Sociologi, Utbildnin Thea berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet - egentligen

Inom ämnesgruppen för sociologi och kriminologi undervisar vi och forskar om människors situation och agerande i samhället, inom områden som globalisering, ungdomskulturer, brottslighet och offerskap Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv: swe: Hemtentamen - Blackboard : Sociologisk metod och vetenskapligt skrivande I(C001/0300) Hemtentamen, Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj Mer info för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies

Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forsknin

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet Sociologi A Sociologi B Journalistik A Journalistik B Journalistik C Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet) Inom ämnesgruppen för sociologi och kriminologi undervisar vi och forskar om människors situation och agerande i samhället, inom områden som globalisering, ungdomskulturer, brottslighet och offerskap. Universitetsadjunkt sociologi inriktning kriminologi, visstid Du väljer huvudområde, inriktning historia, kulturgeografi, socialt arbete, sociologi eller statsvetenskap, när du söker till programmet. Historia med inriktning mot kulturarv och historiebruk Inom huvudområdet historia betonas olika former av historiebruk och kulturarvsfrågor Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan Brinner du för att förmedla kunskap på djupet? Då är vår kompletterande pedagogiska utbildning rätt för dig. Utbildningen ger dig praktisk kunskap om läraryrket och utvecklar din förmåga att undervisa ungdomar i ämnen du redan behärskar Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär. Det är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier. Undervisningen utgörs framför allt av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands.

PbT Inriktning personbil är ett heltäckande digitalt läromedel för fordons- och transportprogrammets andra och tredje år. Aktuellt innehåll med hög kvalitet PbT Inriktning personbil innehåller material för hela 12 kurser inom inriktningen personbil. Med PbT Inriktning personbil får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv: jujn: Hemtentamen - Blackboard : Kvantitativ metod I(D001/0400) Hemtentamen, Salstentamen som är omgjord till hemtentamen i Blackboard Sociologi studerar individens sociala livsvillkor, olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället. Socio försöker identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar Socialt inriktade kurser på folkhögskola för dig som vill lära dig mer om till exempel psykologi, äldrevård, socialt arbete, själavård med mera. Kriminalvård (5) Psykologi (31) Själavård / Diakoni (5) Socialpedagogiskt ungdomsarbete (32) Socialt arbete (41) Äldrevård (7) Övrigt inom social inriktning (11) Kriminalvård (5 Pris: 434 kr. häftad, 2014. Skickas inom 1-4 vardagar. Köp boken Socios teoretiker av Lucas Gottzén (red.), Ulrik Lögdlund (red.) (ISBN 9789140678638) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Hur är det att studera sociologi med inriktning arbetsliv

Sociologi 120/90 hp Kurser i sociologi eller motsvarande varav 60 hp i sociologi och 60 hp i sociologi och/eller motsvarande områden. Religionskunskap 120/90 hp Kurser i ämnet religionsvetenskap/kunskap och teologi med progression och bredd innehållande: religionshistoria; religioner och livsåskådningar; religion och samhälle; etik och moral; identitet och livsåskådningar Inriktningar 350-450 poäng. Inför andra året väljer du en av tre inriktningar: Beteendevetenskap* Ger kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du fördjupar din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv PAO omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en kandidatexamen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation. Huvudämne kan vara antingen pedagogik, psykologi eller sociologi Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen beteendevetenskap är: polis, jurist, psykolog, socionom, lärare eller kriminalvårdare. Några kurser på inriktningen beteendevetenskap. Ledarskap och organisation ; Kommunikation; Psykologi 2a ; Samhällskunskap 2; Sociologi; Fullständig programplan för SA kan du se här >>

Forskarutbildning i sociologi lnu

Kurslitteratur & kursplaner Sociologiska institutione

Grundutbildning - Sociologiska institutionen - Uppsala

Inriktningen Beteendevetenskap fokuserar på ämnena Psykologi, Sociologi samt Pedagogik. Inriktningen Samhällsvetenskap fokuserar på ämnena Historia och Religion samt kurser som Internationella relationer och Politik och hållbar utveckling. Inriktning Beteendevetenskap Utbildningen leder fram till en masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation. Arbetsmarknad Efter att ha gått utbildningen finns ett brett fält med arbetsuppgifter som rör personalfrågor, organisations- och arbetsförhållanden inom företag, förvaltningar, utbildnings- och konsultorganisationer Våra inriktningar är Naturvetenskap och samhälle samt Naturvetenskap. Det här får du på programmet. Väljer du beteendeinriktningen läser du kurser som psykologi, sociologi och kommunikation där du lär dig samspelet mellan människor sociologi. Hennes forskningsintressen finns inom områden som kultur, musik och ungdomsforskning. Hon är särskilt intresserad av frågor som rör olika musikkulturella uttrycksformer i vardagslivet. Pekkola har forskat om den bolivianska urbana folk-musikrörelsens framväxt och musikers roll inom denna rörelse. Dessutom har ho ISCED-F 2013 Huvud-inriktning Ämnes-inriktning Specifi-cering Benämning Kommentar SUN 2000-kod (* = del av) 311 Psykologi 0313 311a Psykologutbildning 311a 0313 311b Psykologutbildning, inklusive fullgjord praktiktjänstgöring (PTP) 311b 0313 311c Psykoterapeututbildning 311c 0313 311x Annan utbildning i psykologi 311x 312 Sociologi, etnologi och kulturgeograf

Kandidatexamen inom huvudområdet sociologi eller motsvarande. Övriga föreskrifter Förkunskarav för examensarbetet Kursen Arbete, lärande, samhälle, 7,5 hp samt ytterligare en kurs omfattande 7,5 hp inom huvudområdet Sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande eller motsvarande Inriktningen Beteendevetenskap Är du intresserad av människor och relationer, då hittar du vad du söker på Staggs samhällsprogram! Vår nya beteendevetenskapliga inriktning erbjuder spännande ämnen som psykologi, sociologi, ledarskap och kommunikation

Beteendevetenskapliga grunder: sociologi med inriktning

Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar och känslor. En psykolog kan vara en person som ägnar sig åt psykologi inom en rad områden i arbetslivet. Det är bara legitimerade psykologer som får jobba inom hälso- och sjukvårdens områden, där yrkestiteln är skyddad Allmän kurs Inriktning sociologi/psykologi. Axevalla folkhögskola. Behörighetsgivande kurs. 1 år. Start 11 jan 2021 Inga lediga platser. Allmän kurs Inriktning svenska som andraspråk. Axevalla folkhögskola. Behörighetsgivande kurs. 1-3 år. Start 23 aug 202

Europaprogrammet, Sociologi Göteborgs universite

Samhällsvetenskapsprogrammet | Katrineholms kommunSamhälle - Cybergymnasiet Göteborg

Forskarutbildning i sociologi med inriktning mot arbete

Välj mellan två olika inriktningar: INRIKTNING: BETEENDEVETENSKAP. Här lär du dig hur människor fungerar och samspelar. Du får veta mer om människors beteende och agerande, sett ifrån olika perspektiv. I inriktningen ingår ämnen som kommunikation, psykologi, sociologi och ledarskap. INRIKTNING: SAMHÄLLSVETENSKA Sociologi eller psykologi som inriktning för personalvetare? Fre 18 mar 2011 02:06 Läst 3785 gånger Totalt 0 svar. BeaBee Visa endast Fre 18 mar 2011 02:0 Sociologi inriktning mot arbetsliv organisation och personal (AOP) - kandidatexamen, hög kvalitet Örebro universitet Sociologi - kandidatexamen, hög kvalitet Sociologi - magisterexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfylle sociologi med inriktning personal, arbete och organisation. Övrigt När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år

Barn- och fritidsprogrammet, Fritid & hälsa , Aranäsgymnasiet

Sociologi - kriminologi SASAM Samhällsprogrammet DBG

Frågan är om man ska välja psykologi eller sociologi som inriktning. Räcker en kandidatexamen för att få ett bra jobb som personalvetare? Jag har även kollat på Stockholms universitets utbildning för personalvetare men där räcker inte mina betyg in även fast jag har tur som har läst alla mattekurser som gick på gymnasiet samt engelska och därför får 1,5 i meritpoäng Nationella inriktningar Inför andra året på samhällsvetenskapsprogram-met kan du välja någon av följande två inriktningar: Beteendevetenskap Inriktningen Beteendevetenskap passar dig som är intresserad av samspelet mellan människor, konflikthantering och grupprocesser. Här får du kunskaper i psykologi, sociologi och utveckla Socialt entreprenörskap är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. Det är en utbildning som passar dig som är nyfiken på samhällsfrågor i relation till beteende men som också vill få ett entreprenöriellt perspektiv samt kunskaper inom ledarskap Sociologi 100 Programfördjupning Beteende Samhällsvetenskaplig specialisering 100 Psykologi 2b 50 Religionskunskap 2 50 Inriktning MEDIER, INFORMATION & KOMMUNIKATION 650 p Journalistik, reklam och information 100 Medieproduktion 1 100 Medier, samhälle och kommunikation 1 10 På YBC kan du välja mellan två inriktningar på vårt samhällsvetenskapliga program. Antingen väljer du inriktningen beteendevetenskap eller inriktningen medier, samhälle och kommunikation. Det som skiljer de två inriktningarna åt är att du på inriktningen betenndevetenskap läser mer kurser inom psykologi och sociologi

BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//KronoX gruppen//KronoX 2.0//EN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:KRONOX BEGIN:VEVENT DTSTART:20210409T095900Z DTEND:20210409T100000Z DTSTAMP:20210408T113839Z UID:BokningsId_20201209_000000097 CREATED:20201209T074215Z LAST-MODIFIED:20201209T074215Z LOCATION: SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Kurs.grp: Sociologi, fortsättningskurs Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Moment: Inlämning av semunderlag 2 Program: Kandidatprogram. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i sociologi har den som: avlagt examen på avancerad nivå i sociologi, eller; avlagt examen på avancerad nivå innefattande ett examensarbete med inriktning mot sociologi, rättssociologi eller kriminologi; på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Sociologi och fortsättningskurs i psykologi är två av de kurser som är specifika för denna inriktning. Inriktningen samhällsvetenskap ger utrymme till fördjupningar i aktuella samhällsfrågor som analyseras utifrån olika infallsvinklar. Det historiska perspektivet ges ökad tyngd inom denna inriktning. Extra idrot Ledarskap och kommunikation - Psykologi 2a - Samhällskunskap 2 - Sociologi - Kommunikation. Länk till programplan för inriktning Beteendevetenskap Hjälpte informationen på den här sidan dig? Ja Nej Synpunkter. Skicka. Hjälp oss förbättra webbplatsen. Hur skulle den här sidan kunna bli. Beteendevetenskap. Denna inriktning riktar sig till dig som är intresserad av människan, våra relationer och vårt beteende. Förutom en gedigen utbildning i samhällskunskap, historia, religion och filosofi får du som elev på sam-beteende fördjupa dig lite extra i psykologi, sociologi, ledarskap och kommunikation

 • Is Carrauntoohil difficult to climb.
 • Barns utveckling 1 2 år.
 • Mon Guerlain intense.
 • Chruschtschow Politik.
 • Lyon starting 11.
 • Fleischereifachverkäuferin Berlin.
 • Nikon 200 500mm f5.6e af s ed vr.
 • Gravid vecka 30 svettas.
 • Blev Rom webbkryss.
 • Dorade Rezept einfach.
 • Tel Aviv Frauen.
 • 320 kr veckan Coop.
 • Wohnung kaufen Wörgl.
 • The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask användning.
 • Honda Hornet 900 ABS.
 • Barnböcker om Elvis.
 • Givenchy Doberman sweatshirt.
 • Musorgskij häxor.
 • DRÄXLMAIER Leipzig Goldbeck.
 • Wilkes barre elite.
 • Gewinnbeteiligung Vertrag PDF.
 • Mackmyra byn.
 • Bobby polis London.
 • Skatteverket eftersändning dödsbo.
 • Skatteverket eftersändning dödsbo.
 • Die Gilde 2 Renaissance Friedhof.
 • Hundbok för barn.
 • Förskrivningsrätt sjuksköterska kurs distans.
 • ORF NÖ live.
 • Aftamed spray for Baby.
 • Hande Ercel Husband.
 • My Passport Ultra drivrutiner.
 • Bostadsförmedling Gävle.
 • Drakar och Demoner online.
 • Bilder på God Jul och Gott Nytt År.
 • Ryska tsarens dotter.
 • Divertimento a Firenze.
 • Karaoke Bar Kungsträdgården.
 • Happy Socks Helsingborg.
 • Dornier Flugzeuge.
 • Sinnfrei Sprüche.