Home

Atorvastatin Fass

Vad Atorvastatin Actavis är och vad det används för Atorvastatin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipid er (fett). Atorvastatin Actavis används vid behandling av förhöjda blodfetter, s k kolesterol och triglycerid er, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig Atorvastatin Teva används vid behandling av förhöjda blodfetter, även kallat kolesterol och triglycerid er, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin Teva också användas för att minska risken, även om dina kolesterolnivåer är normala Atorvastatin Krka tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner, vilka reglerar lipid er (fett). Atorvastatin Krka används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerid er, när effekten av förändrad diet och livsföring är otillräcklig

Vad Atorvastatin Mylan är och vad det används för Atorvastatin Mylan tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipid er (fett). Atorvastatin Mylan används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerid er, när effekten av förändrad livsföring och diet med låg fetthalt är otillräcklig Några andra biverkningar som också har rapporterats gällande olika läkemedel som har atorvastatin som det verksamma ämnet, är: depression; sexuella svårigheter; andningsbesvär med ihållande hosta. Feber eller andnöd kan också förekomma; Som du ser finns det alltså en rad olika biverkningar som förekommer med mycket olika frekvens

Atorvastatin är ett läkemedel som vanligtvis trappas upp. Till en början ges en startdos, som oftast brukar ligga på 10 mg. Man brukar anpassa dosen under en period av 4 veckor, men det kan även ta längre tid att komma fram till rätt dos Atorvastatin är ett av de läkemedel som ingår i gruppen statiner. Dessa läkemedel används för att sänka kolesterolnivån om du har för högt kolesterolvärde. Det är alltså inte en kolesterolsänkande medicin som heter Atorvastatin, utan ämnet finns i en rad mediciner (av typen statiner)

Atorvastatin finns i olika styrkor, och både som filmdragerad tablett och tuggtablett. De olika styrkorna som finns att tillgå är 10 mg, 20 mg, 40 mg och 80 mg. Din läkare kan hjälpa dig att hitta den styrka på dina atorvastatin tabletter och den dos som passar just dig och ditt hälsotillstånd atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin och fluvastatin. Av dessa är atorvastatin vanligast (14 %) medan övriga nyttjas endast av 3 % av den statinbehandlade populationen.6 Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas (3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA-reduktas) som reglerar kolesterolsyntesen På Fass kan du se om ett läkemedel är restanmält, alltså tillfälligt slut hos tillverkaren. Du får också information om vad du kan göra vid en restsituation. Vaccin mot covid-1 Enligt beräkningar skulle en effektiv behandling med 40 mg atorvastatin till 10 000 patienter under fem år ge omkring fem fall av myopati med uttalad CK-stegring, 5-10 fall av nyinsjuknande i diabetes och troligen 5-10 fall av hemorrhagisk stroke [3] Riskfyllt att sluta ta kolesterolsänkande medicin på eget bevåg. varligaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och hjärt- och kärlsjukdom. Det är lika allvarligt som ett obehandlat för högt blodtryck. Alla som har hög risk för sjukdom i hjärtats kranskärl behöver sänka ett för högt kolesterol-. värde

Rosuvastatin (Crestor) är en ny HMG-CoA reduktas-hämmare (statin) som sänker LDL signifikant mer än jämförda statiner (atorvastatin, simvastatin och pravastatin) i jämförda doser. Ekvipotensförhållandet i LDL-sänkande förmåga mellan rosuvastatin, atorvastatin och simvastatin förfaller vara 1:4 respektive 1:8 per mg läkemedel Fass miljöinformation för Atorvastatin Actavis. Fass miljöinformation för Atorvastatin Actavis från Teva (hämtad 2019-10-30). Fara. Persistens: Inga data. Bioackumulation: Inga data. Toxicitet: Inga data. Risk. Risk för miljöpåverkan av atorvastatin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas. Rapport Goodpoint 201

Save on Atorvastatin - Official GoodRx® Sit

 1. Atorvastatin Teva tillhör en grupp läkemedel som kallasförstatiner och som reglerar lipider (fett). Atorvastatin Teva används vid behandling av förhöjda blodfetter, även kallat kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig
 2. Risken för biverkningar ökar om man kombinerar statiner med andra läkemedel. De flesta läkare med några års erfarenhet har stött på äldre patienter som har 12-14 olika läkemedel och som hamnar på akuten för nedsatt allmäntillstånd, trötthet och yrsel. Om man tar bort en del av dessa läkemedel sker ofta en kraftig förbättring.
 3. Behandla med atorvastatin 40-80 mg/dag. Lägg till ezetimibe 10 mg/dag om önskvärd nivå inte nås inom 3 månader från behandlingsstart. Vid biverkningar eller interaktioner, se nedan. Mycket hög risk - primärprevention. Önskvärd nivå för LDL är <1,8 mmol/L
 4. Biverkningar av Atorvastatin Mylan På Fass.se. Här kan du läsa mer om biverkningar av Atorvastatin Mylan samt övrig information på Fass.se
 5. Atorvastatin tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett). Atorvastatin används vid behandling av förhöjda blodfetter s.k. kolesterol och triglycerider när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Atorvastatin används för att förebygga hjärtsjukdom, om det föreligger förhöjd risk att drabbas av till exempel hjärtinfarkt.
 6. Enligt Fass, ges som en-dos: Ezetimib+Atorvastatin: Atozet: Enlligt FASS, ges som en-dos: 3. PCSK9-hämmare PCSK-9 hämmare är en ny grupp av läkemedel som påverkar reglerinen av LDL-upptag i levern. Två preparat finns registrerade i Sverige (Repatha och Praluent)

Atorvastatin Actavis - FASS Allmänhe

Atorvastatin Mylan - FASS Allmänhet

Atorvastatin, sold under the brand name Lipitor among others, is a statin medication used to prevent cardiovascular disease in those at high risk and treat abnormal lipid levels. For the prevention of cardiovascular disease, statins are a first-line treatment. It is taken by mouth. Common side effects include joint pain, diarrhea, heartburn, nausea, and muscle pains På Fass.se använder Lif och våra leverantörer kakor för att säkerställa att webbplatserna fungerar som de ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna. Atorvastatin: Samtidig administrering av atorvastatin (10 mg dagligen) och azitromycin. BAKGRUND Kombinerad hyperlipidemi är en vanligt förekommande rubbning där både S-kolesterol och S-triglyceridnivåer är förhöjda. Ofta är också S-HDL lågt. Optimala nivåer av kolesterol och triglycerider bör relateras till patientens aktuella risk för kardiovaskulär sjukdom. Målvärden för behandling avseende LDÖL, apoB och non-HDL anges i tabell nedan. Tillståndet är. Atorvastatin side effects. Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction to atorvastatin: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, atorvastatin can cause a condition that results in the breakdown of skeletal muscle tissue, potentially leading to kidney failure Atorvastatin: Samtidig administrering av atorvastatin (10 mg dagligen) och azitromycin (500 mg dagligen) påverkade inte plasmakoncentrationer av atorvastatin (enligt en metod som baserar sig på hämning av HMG CoA-reduktas)

Atorvastatin är den verksamma substansen i en rad olika mediciner vars uppgifter, i samtliga fall är att sänka den totala halten av kolesterol och triglycerider i ditt blod. Du vet kanske att om du har för hög halt av dessa fetter löper du en stor risk att drabbas av olika hjärt - och kärlsjukdomar Om du får hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista, eller om huden svullnar och fjällar kraftigt, och/eller får blåsor på din hud, mun, ögon och könsorgan. Om du känner muskelsvaghet, ömhet eller smärta, särskilt om du samtidigt känner dig dålig och har hög feber Amlodipin och atorvastatin är en kombination läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (hypertoni), bröstsmärtor (angina), och kranskärlssjukdom (tilltäppta artärer). Amlodipin och atorvastatin används också för att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och andra hjärtkomplikationer hos personer med diabetes, hjärt-kärlsjukdomar eller. Atorvastatin tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett). Atorvastatin används vid behandling av förhöjda blodfetter s.k. kolesterol och triglycerider när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Strukturformel Mycket sparsamt med information har framkommit om munbiverkningar och klopidogrel, atorvastatin, kandesartan och amlodipin. Muntorrhet och gingival hyperplasi finns emellertid rapporterade som ovanliga biverkningar av amlodipin. Utredd av Emilia Steenari, apotekarstudent. KONSULTERADE KÄLLOR Fass. www.fass.se Drugdex. Micromede

Både atorvastatin och rosuvastatin är . effektiva för att sänka LDL och har idag lågt pris. Rosuvastatin har generellt något större LDL-sänkande effekt än atorvastatin medan atorvas-tatin å andra sidan är mer välstuderat, framför allt vad gäller sekundärprevention. Startdos relateras till lipidnivå, se tabell nedan Pravastatin, simvastatin, rosuvastatin och atorvastatin har alla god dokumenterad effekt på morbiditet och mortalitet. Med rekommenderad högsta dos har rosuvastatin den mest uttalade LDL-kolesterolsänkande effekten, följd av atorvastatin Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA-reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA-reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol. Hämning av enzymet i lever stimulerar LDL-receptorer. Det resulterar i ökat upptag av LDL-kolesterol från blodet vilket därmed medför att. SammanfattningEtt flertal allvarliga kardiovaskulära tillstånd kan ge upphov till en transitorisk ischemisk attack (TIA). Det finns dessutom flera allvarliga differentialdiagnoser. I båda fallen är snabb utredning och behandling angelägen. Det finns en påtaglig risk att patienten (och även sjukvårdspersonalen) inte uppfattar allvaret i situationer med TIA, eftersom symtomen gått över. Att de överdoseringstexter man kan läsa i Fass.se under respektive läkemedelsbeskrivning inte är författade av GIC. De är tyvärr dåligt uppdaterade och ofta missvisande. Sidfotslänkar. Kontakta Giftinformationscentralen. 010-456 67 19; Giftinformationscentralen Solna Strandväg 21

Video: Atorvastatin Teva - FASS Allmänhe

De sista månaderna kunde jag knappt gå. Min nya husläkare misstänkte att Atorvastatin var orsaken så han bytte till Simvastatin och senare till Crestor. Det blev inte bättre så han beslutade att ta bort dessa statiner på mig. Tre veckor senare försvann samtliga problem ur kroppen FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Rekommenderad dos av Exforge är 1 tablett dagligen.. Exforge 5 mg/80 mg kan ges till patienter vars blodtryck inte är adekvat kontrollerat med endast amlodipin 5 mg eller valsartan 80 mg.. Exforge 5 mg/160 mg kan ges till patienter vars blodtryck inte är adekvat kontrollerat med endast amlodipin 5 mg eller. Med statiner menar man simvastatin (Zocord), atorvastatin (Lipitor) rosuvastatin (Crestor) och pravastatin (Pravachol). Men, du bör kontakta din läkare och diskutera saken och utesluta andra orsaker till värken såsom olika typer av inflammationssjukdomar, nedsatt cirkulation i benen och inte minst borrelia, vilket kanske är mindre troligt vid den här tiden på året men är lätt utesluta med ett blodprov It comes in at about $10-15 per month. Atorvastatin is usually $25-40 per month. The brand-name drugs are much more expensive than their generics. Zocor, the brand for simvastatin, is about. Köp Atorvastatin Teva, filmdragerad tablett 40 mg, 100 tablett(er) | Apoteket.se. Atorvastatin . | Fraktfritt Tryggt Hållbart. Server online. Köp Atorvastatin Teva, filmdragerad tablett 40 mg, 100 tablett(er) | Apoteket.se. Atorvastatin . | Fraktfritt Tryggt Hållbart

Varje tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som kalciumtrihydrat). Varje tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som kalciumtrihydrat). Övriga innehållsämnen är natriumkarbonat(vattenfritt), mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (K25), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 4000, titandioxid, laktosmonohydrat Fakta Fass. Fass används inom vården, på apotek och av patienter och anhöriga. Varje månad har Fass över 4 miljoner besök. Bakom Fass står Lif, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige, och totalt bidrar 220 företag till innehållet i Fass atorvastatin krka (krka) atorvastatin orion (orion pharma) atorvastatin pfizer (upjohn) atripla (gilead) atrodual (boehringer ingelheim) atropin (takeda) atrovent (boehringer ingelheim) atrovent comp. (boehringer ingelheim) atrovent comp. eco (boehringer ingelheim) atrovent eco (boehringer ingelheim) atrovent nasal (sanofi) attentin (biocodex. Sedix ® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Läkemedlet är använt vid mild oro och kan användas vid tillfälliga insomningsbesvär Repatha ® i tillägg till statin ger en regression av aterosklerotiska plack 2. Repatha ® minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med etablerad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom 2. **Patienter med hyperkolesterolemi som fick Repatha ® 140 mg varannan vecka, i tillägg till atorvastatin 80 mg

Atorvastatin Krka - FASS Allmänhe

Fass kan då även bidra till att höja behandlingskvaliteten, förbättra läkemedelshanteringen och sänka vårdkostnaderna. För att vara patientsäker krävs att källan ständigt uppdateras, vilket sker på.. Fass). Försäljningen av de undersökta statinerna i Sverige, liksom i Region Stockholm, domineras av simvastatin och atorvastatin, både m a p definierade dygnsdoser (DDD) och kg (tabell 1). Ibland ges statiner i kombination med ezetimib. Predikterade halter i vattenmiljön ligger i storleksordninge Sväljes hela är ett hjälpmedel som visar vilka läkemedel som måste eller bör sväljas hela. Förteckningen är framtagen av Apoteket AB och är en en sammanställning av uppgifter från läkemedelsföretagen Lipitor är en medicin du troligen fått för att sänka halten skadliga blodfetter i ditt blod. Detta är den vanligaste användningen av detta läkemedel, men du kan också bli ordinerad Lipitor om du har en ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, trots att ditt kolesterolvärde, och även de andra blodfetterna ligger på normala värden

Atorvastatin Mylan - FASS Allmänhe

C10BX03 Atorvastatin och amlodipin Externa länkar Engelska. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - ATC Index; WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - ATCvet Index; Svenska. SIL online; FASS.se - ATC; FASS.se - Veterinär-ATC; Sök läkemedelsfakta - Läkemedelsverke läkemedlet på www.fass.se. Läkemedelsnamn Verksamt ämne A Abasaglar S insulin glargin Abelonelle 28 levonorgestrel + etinylestradiol Abilify, Abilify Maintena S aripiprazol Acetylsalicylsyra acetylsalicylsyra Aciclovir aciklovir Acitretin S acitretin Aclasta zoledronsyra Actilyse S alteplas Activelle noretisteron + estradiol Addaven S spårämne Den här sidan handlar om omeprazols funktion och här kan du lära dig mer om hur omeprazol som är en protonpumpshämmare påverkar kroppen och minskar magsyran, och du slipper vara orolig över hur kroppen påverkas av läkemedlet Nyhet för Atorvastatin Actavis Filmdragerad tablett 10 mg, Avsnitt: 4.4 Varningar och försiktighet: 3131 dagar: Nyhet för Atorvastatin Actavis Filmdragerad tablett 20 mg, Avsnitt: 4.4 Varningar och försiktighet: 3131 dagar: Nyhet för Atorvastatin Actavis Filmdragerad tablett 40 mg, Avsnitt: 4.4 Varningar och försiktighet: 3131 daga Risken förefaller helt försumbar för den mycket vattenlösliga substansen rosuvastatin. Mer fettlösliga statiner (simvastatin, atorvastatin) kan vara tämligen potenta och utgör (tillsammans med ezetimib) en något högre risk än övriga, men sannolikt är halterna i miljön ändå väl under de koncentrationer som ger upphov till effekter

Atorvastatin biverkningar - Atorvastati

Atorvastatin er også indisert for reduksjon av total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese), eller hvis slik behandling ikke er tilgjengelig Den anbefalte startdosen er 10 mg Atorvastatin Mylan én gang daglig hos voksne og barn som er 10 år eller eldre. Legen din kan øke denne dosen ved behov, inntil du tar den dosen du trenger. Legen din vil justere dosen hver 4. uke eller sjeldnere. Maksimal dose Atorvastatin Mylan er 80 mg én gang daglig Köp & prenumerera. För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg. Vanliga symtom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. Symtomen kommer ofta långsamt och kan ibland vara svåra att märka. Du kan göra mycket själv för att sänka blodsockervärdet, men ibland behövs läkemedel Symptom på högt blodsocker. Det är mycket svårare att känna ett högt blodsocker, speciellt när det är snabba ändringar. Här är en lista över båda vanliga och mer ovanliga tecken

Att ha högt eller lågt blodsocker. I det dagliga livet gäller det att balansera det som höjer och det som sänker blodsockret. Målet är att få en låg och jämn nivå Kontraindikation är i medicin ett tillstånd eller en faktor, som ökar risken med att använda ett särskilt läkemedel, utföra en medicinsk behandling eller engagemang i en särskild aktivitet.. En absolut kontraindikation är ett tillstånd som förbjuder användningen av behandlingen över huvud taget. Till exempel obehandlad pneumothorax (punkterad lunga) är en absolut kontraindikation.

Så använder du atorvastatin - Atorvastati

Symtomen på hyperglykemi, det vill säga högt blodglukos (blodsocker), kan skilja sig beroende på orsak, typ av diabetes, hur snabbt stegringen kommer, hur länge man haft sjukdomen, ålder och behandling Sverige (svenskt uttal: (); benämns formellt Konungariket Sverige [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] ()) är en konstitutionell monarki på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i västsydväst, Danmark i sydväst och Finland i öst Letrozole is approved by the United States Food and Drug Administration (FDA) for the treatment of local or metastatic breast cancer that is hormone receptor positive or has an unknown receptor status in postmenopausal women.. Comparison with tamoxifen. Tamoxifen is also used to treat hormonally-responsive breast cancer, but it does so by interfering with the estrogen receptor

Atorvastatin - Kolestero

En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet. Monografin innehåller Läkemedelsverkets värdering som gäller vid publiceringsdatumet The FAA MedXPress system allows anyone requesting an FAA Medical Clearance or Medical Certificate to electronically complete an application Gå til interaksjonsanalyse. Atorvastatin metaboliseres via CYP3A4 og er substrat til leveropptakstransportørene OATP1B1 og -1B3. Atorvastatinmetabolittene er substrater av OATP1B1. Atorvastatin er også et substrat av multiresistensprotein 1 og BCRP, noe som kan begrense absorpsjon i tarm og utskillelse fra galleblæren. Samtidig bruk av legemidler som hemmer CYP3A4 eller transportproteiner. Dosering Doseringsområde: 5-80 mg/dag som enkeltdose om kvelden. Ev. dosejustering bør ikke foretas oftere enn hver 4. uke. Maks. anbefalt dose: 80 mg/dag som enkeltdose om kvelden. Maks. dose anbefales kun ved alvorlig hyperkolesterolemi, høy risiko for kardiovaskulære komplikasjoner, behandlingsmålet ikke oppnådd ved lave doser og når fordeler oppveier potensiell risiko

Atorvastatin - Biverkningar

Gå til interaksjonsanalyse. Virkning av samtidig administrerte legemidler på atorvastatin: Atorvastatin metaboliseres av CYP3A4 og er substrat for leveropptakstransportørene OATP1B1 og OATP1B3. Metabolittene er substrater av OATP1B1. Atorvastatin er også substrat for efflukstransportørene P-gp og BCRP, noe som kan begrense absorpsjon i tarm og utskillelse fra galleblæren Till patienter med akut koronart syndrom rekommenderas alltid högdos statin (till exempel atorvastatin 80 mg). I sekundärprevention i övrigt och för patienter med mycket hög risk (se Faktaruta 2 ) rekommenderas en individualiserad behandling med i första hand statin för att nå målvärdet för LDL på 1,8 mmol/L (ApoB 0,7 mg/ml, non-HDL 2,6 mmol/L) Vermox är ett vanligt läkemedel vid olika sorters mask. När det används under själva graviditeten, i de doser som är aktuella vid behandling av springmask, har

Lipistad - FASS Allmänhet

Ditt BMI är 20,1. Det anses som normalt och det är bra om du kan behålla den. Eftersom du skriver att du tränar mycket och Läs mer MCTD står för Mixed connective tissue disease, och är en bindvävssjukdom som ger ledvärk, artrit, muskelvärk och muskelinflammation. Läs mer om sjukdomen på Reumatikerförbundets webbplats

FASS Vårdpersonal - Startsid

Behandlingseffekt
 • När började bronsåldern.
 • Auslandsjahr USA Kosten.
 • Fitzgerald zitate englisch.
 • Lowrance Elite 3x price.
 • Krigsmuseum Gdansk.
 • Intervjufrågor chef.
 • Chlamydia treatment.
 • Kärleksförklaring till honom blogg.
 • Losverfahren Medizin Duisburg Essen.
 • Sport Quad kaufen.
 • Cari Janda serius.
 • NTU 2015.
 • Sweden Hockey Allsvenskan.
 • Ljudabsorbenter industri.
 • Einreise Niedersachsen Corona.
 • Miami Beach restaurants.
 • Fältuniform 90 Lätt.
 • Sportkurse Waldbröl.
 • Dafino Fastighets AB Uddevalla.
 • Ray Ban Aviator.
 • Byta från 10 till 16 ampere.
 • Hardox 500 hardness HRC.
 • Catrin Westerlund.
 • Ralph Lauren virtual store.
 • R1234yf gas.
 • Egoism word class.
 • Alexander the Great Empire map.
 • Revolution Race GPx Pro Rescue Pants.
 • Disney and Pixar movies.
 • Assassin Games movie.
 • Pepper synonym.
 • Hédi Fried Förintelsen.
 • Gabriellas sång YouTube.
 • Lakrisal gravid.
 • HPV Virus Übertragung Toilette.
 • Denotativ beskrivning.
 • Täcka tatuering sol.
 • Fastpris taxi.
 • Äppelträd Plantagen.
 • Folio Bildbyrå AB.
 • Vad menas med maxlast.