Home

Formelsamling PDF

Formler inom matematik, fysik och kemi - Formelsamlinge

 1. © Skolverket 2017-03-16 Formler till nationellt prov i matematik 1 PREFIX Beteckning T G M k h d c m µ n p Namn tera giga mega kilo hekto deci centi milli mikro.
 2. Ljudintensitet . Z p A P I 2 = = Ljudnivå = = 0 20 10lg I I p p L p 0 = 2⋅10-5 Pa . I 0 = 10-12 W/m 2. Dopplereffekt . Ljudkälla i vila, lyssnare i rörels
 3. 1(4) 17-02-03 © Skolverket Formelblad matematik 2 Algebra Regler Andragradsekvationer (a b)2 a2 2ab b2 (a b)2 a2 2ab b2 (a b)(a b) a2 b2 x2 px q 0 ax2 bx c 0

Formelsamling - Wikibook

R ledarens resistivit et ledarens längd ledarens tvärsnitt

Formelsamling, Fysik, TFYA14 1. VÅGFYSIK V Harmonisk svängning En harmonisk svängningsrörelse kan tecknas x(t) x m cos( t ) där x är avvikelsen från jämviktsläget, x m är svängningens (läges)amplitud och ( t+ ) svängningens fas. kallas faskonstanten.Svängningens vinkelfrekvens, , ges av T f FORMELSAMLING FYSIK A Namn: Grupp: Prefix Tiopotens Beteckning Namn 1015 P peta 1012 T tera 109 G giga 106 M mega 103 k kilo 10-3 m milli 10-6 µ mikro 10-9 n nano 10-12 p piko 10-15 f femto Konstanter Namn Symbol Värde Ljushastigheten c8 m/s Tyngdaccelerationen g 9,82 m/s2 Boltzmanns konstant kB 1,3807⋅10-23 J/ Formelsamling i statistik Version 4.1 2004-01-19 . Institutionen för informationsteknologi och medier 2004-01-19 Innehåll: 1 Beteckningar..... 3 2 Beskrivande statistik. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK, AK 9HP, FMS012 [UPPDATERAD 2007-09-12] Sannolikhetsteori Sannolikhetsteorins grunder • Följande gäller för sannolikheter: ∗ 0 ≤ P(A) ≤ 1 ∗ P(W) = 1 ∗ P(A∪B) = P(A)+P(B), om händelserna A och B är oförenliga (disjunkta) Linköpings universitet . Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM) Formelsamling för Allmän Kemi . Termodynamik . H =U +PV; definition av entalpi ∆H =∆U +RT∆n ga

Geoteknik_11743_Formelsamling_Konnerup_2008

FORMELSAMLING FYSIK FÖR E - TERMODYNAMIK OCH ATOMFYSIK Nedanstående formler kompletterar de som finns i t.ex. TeFyMa tabellen. 101029 Ideala gaslagen pV NkT eller pV nRT där tot A mN n MN och R kN A Gasdensitet och partikeldensitet ! m pM tot V RT o Np n V kT Barometriska höjdformeln ( ) (0) Mg h p h p e RT f Tryck (mikroskopiskt) 2 2 33 en. t-f ordelningen Om Xar N(0;1) och Y ar ˜2 (f) samt om Xoch Y ar oberoende, s a g aller det att X p Y=f ar t(f)-f ordelad. 11 Stickprovsvariablernas f ordelningar vid nor-malf ordelade stickprov 11.1 Ett normalf ordelat stickpro FORMELSAMLING I FYSIK Institutionen f¨or teoretisk fysik, KTH, 2006. Institutionen f¨or teoretisk fysik, KTH, 2006. 1 Vektoranalys F¨oljande formler g¨aller i ett ortogonalt, kroklinjigt koordinatsystem med koordinaterna u1,u2,u3, basvektorerna ¯e1,e.

Formelsamling i energiteknik - 9789144122854

En formelsamling är något alla teknikstuderande ägt minst en under livet och alltså en mycket spridd typ av publikation. Här har du chansen att vara med och skapa wikibooksversionen. Antingen genom att gå in under rätt rubrik ovan och lägga till ditt bidrag eller lägg ditt bidrag i bufferten om du inte vet var eller hur det ska stå FORMELSAMLING till duggor i kursen Ellära och Elektronik (ET047G) http://apachepersonal.miun.se/~bornor/ee/FORMELSAMLING.pdf Sida 3 (av 4) Moment 2 AC-nä

Formelsamling i energiteknik - Beräkningsmall.xls Formelsamling i energiteknik - Bränslemall 1-2.zip Formelsamling i energiteknik - Entalpi-entropi diagram för torr luft.pdf Formelsamling i energiteknik - Entalpi-entropi diagram för vatten.pdf Formelsamling i energiteknik - Entalpi-entropi diagram för vattenånga.pdf Formelsamling i. © Skolverket januari 2018 Formler m.m. till ämnesprovet i matematik, årskurs 9 PREFIX Beteckning T G M k h d c m µ n Namn tera giga mega kilo hekto deci centi. Till formelsamling TAOP07 - Optimeringslära grundkurs Skriven av Oliver Wettergren oliwe188@student.liu.se https://www.instagram.com/olwettergren Formelsamling - resultatplanering, sid 1 [2] go green & keep on screen - tänk smart - bli jordklok www.biz4you.se Chris Hansson.

Statistisk modellering, I3 Chalmers tekniska högskola Höstterminen 2003 Formelsamling Innehåll 1 Sannolikhetsteori 2 1.1 Händelser och sannolikheter. FORMELBLAD Får inte användas vid provskrivningen, men under t.ex. rasterna. Medelvärde= summan av talen antalet tal Median för udda antal tal = mittersta värdet när de ä Formelsamling Elektriska kretsar Innehållsförteckning sida Symbolsamling 2 Formelsamling 1. Ström, spänning, effekt, energi, potential 4 2. Ohms lag, resistans, konduktans 4 3. Kirchhoffs lagar, spännings- och strömdelning 4 4. Mask- och nodanalys, Cramers regel 5 5. Ekvivalenta tvåpoler 5 6. Ideal operationsförstärkare 5 7. Kapacitans.

KEIN SCHNAPS FR TAMARA PDF

4 Dynamiska modeller för tekniska system Första ordningens flödesprocesser + + ic i R u u c C • Elektrisk krets med flödeskälla ioch intensitetskälla u C du c dt + 1 R u c = i+ 1 R u • Tank med fritt utflöde (endast flödeskälla Δq) A Δh dt + q0 2h0 Δh =Δq • Tank med uppvärmning cρV dT dt +(cρq +λ)T = P +(cρq +λ)Tin • Blandningstank (endast intensitetskälla c in. Där inget annat anges återges tabellerna från Sundstöm B (ed.): Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, inst. Hållfasthetslära, KTH, Stockholm, 1999.

formelsamling.pdf: FMAN55 - Kontinuerliga syste

Whoops! Something went wrong Formelsamling i . Elektroteknik Gäller HT20. 2 . På denna sida får egna anteckningar göras. 3 . Ruta 1 .1 Bokstavsbeteckningar för elektriska storheter Storhet Enhet Beteckning Benämning Förkortning Benämning I Ström A Ampere . Q Laddning As el C Coulomb . U Spänning V Vol

Formelsamling Elektromagnetisk fältteori för F och Pi ETE055 & ETEF01 Institutionen för elektro- och informationsteknik Lunds tekniska högskola Juni 2014. Innehåll 1 Elstatik 1 2 Likström 4 3 Magnetostatik 5 4 Elektromagnetiska fält 7 5 Tidsharmoniska fält 8 6 Några vektoridentiteter Formelsamling - nyckeltal, sid 2 [3] go green & keep on screen - tänk smart - bli jordklok www.biz4you.se Chris Hansson.

o OCS . Created Date: 2/7/2014 9:37:33 A Formelsamling 2018-06-28, P J Gustafsson . 1 1. Grundbegrepp i geoteknik 1.1 Densitet och tunghet Kompaktdensitet s s s V m! Skrymdensitet V m! Torrdensitet V m! s d Mättnadsdensitet (densitet i vattenmättat tillstånd) V V ! V !! s s p w m Effektiv densitet för vattenmättad jord !c ! m ! w där för rent vatten View Formelsamling.pdf from EKONOMI SHGL01 at Karlstad University. Ämnet: Miljö- och energisystem Energitekniska Formler och tabeller HT 2020 Jonas Berghel Jens Beiron Roge

Formelsamling i VEKTORANALYS Ursprunglig version av Olle Brander (13 mars, 1997) Uppdaterad av Christian Forss en Version 2.1 (15 augusti, 2018) A. Vektorer och tensorer Transformation mellan tv a ON-baser: (1) ^x0 i= X3 j=1 L ijx^ j; i= 1;2;3 d ar L= (L ij) ar en ortogonalmatris, L 1 = Lt, med det(L) = 1. Exempel p a transformatione Formelsamling Ver 2.32/ 2008-07-18 Sida 4 av 21 PALGO AB ♦ Hammarvägen 1 ♦ 232 37 ARLÖV Tel: 040 - 664 28 50 Fax: 040 - 611 02 22 Internet: www.palgo.se Allmänt Med ppm avses parts per milion, dvs miljondelar.I vissa sammanhang anger man vpm som betyder att måttet är volymsbaserat Kompletterande formelsamling i hållfasthetslära Göran Wihlborg LTH 2004 . 1 Spänningstillståndet i ett plan, vinkelätt mot en huvudspänningsriktnin

Formelsamling.pdf - Ämnet Milj och energisystem ..

Formelsamling/Fysik/Mekanik - Wikibook

Formelsamlingar - Educatei

Mechanics | Division of Mechanic Det låter som om du har tänkt skriva ut formelsamlingen och då kan du ju välja att bara skriva ut de sidor som du tycker är relevanta. Antingen bara de som har med Fysik 2 att göra i samlingen du länkar till, eller så kan du ta t.ex. denna formelsamling (pdf) som är uppdelad i ämnen (atomlära, relativitetsteori osv...) och bara skriva ut de ämnen du vill ha med Formelsamling (endast för licensieringstest för specialister) Delområde 2 - Ekonomisk analys Annuitetsformeln 0 0 1 1 1 nuvärde av annuitet årlig konstant betalning (kronor) antal år med betalning diskonteringsränta T c PV r r PV c Tc r §· ªº ¨¸«» ©¹«»¬¼ Nuvärde av betalningsström med konstant tillväxt. Byggkonstruktion : Regel- och formelsamling PDF Ladda ner PDF Boken är framtagen tillsammans med läroboken i Byggkonstruktion och kan användas på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad samt bygginriktningar på högskolornas ingenjörslinjer men även fristående av den praktiskt verksamme ingenjören LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK, FMS012/FMSF20/FMSF45 [UPPDATERAD 2017-12-06] Sannolikhetsteori Sannolikhetsteorins grunder Följande gäller för sannolikheter (Kolmogorovs axiom): 0 P(A) 1 P(W) = 1 P(A [B) = P(A) + P(B), om händelserna A och B är oförenliga (disjunkta)

Formelsamling i energiteknik är ett värdefullt verktyg vid energitekniska beräkningar och kan användas av både blivande högskole- och civilingenjörer och yrkesverksamma. Boken kan användas vid såväl enklare överslagsberäkningar som lösningar av mer komplexa och omfattande problem Formelsamling i energiteknik - Formler, tabeller och. iräknare, ordbok Ansvariga lärare : Helena Herbertsson 070-566 99 44 Per-Olov Käll 070-201 67 0. Här finner du det periodiska systemet samt lite grundläggande information om grundämnena. Formelsamlingen.se; pdf converter; Tryck och densitet Externa provverktyg - Formelsamling via PDF. En webapplikation för formelsamlingar kan läggas till som ett externt verktyg i ett prov för att användas som resurs av eleverna som genomför provet i ett nedlåst läge. För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. Formelsamling och en passande ikon kan väljas

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa | KT Pris: 196 kr. Häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Byggkonstruktion : regel- och formelsamling av Tord Isaksson, Annika Mårtensson på Bokus.com Pris: 196 kr. danskt band, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Byggkonstruktion : regel- och formelsamling av Tord Isaksson, Annika Mårtensson (ISBN 9789144138565) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Video: Formelsamling Fysik 1 Heureka - Wikiskol

5 12.2 t--metoden Lat µ⁄ vara N(µ;D) da¨r D och µ a¨r oka¨nda och D inte beror pa µ. Lat D⁄ obs vara en punktskattning av D sadan att µ⁄¡µ D⁄ a¨r t(f).Da a¨r µ⁄ obs §D obs¢tfi=2(f) ett konfidensintervall fo¨r µ med konfidensgraden 1 ¡fi. 12.3 Approximativa metoden Lat µ⁄ vara approximativt N(µ;D). Antag att D⁄ obs ¨ar en la¨mplig punktskattning av D Lund Institute of Technology Centre for Mathematical Sciences Mathematical Statistics STATISTICAL MODELING OF MULTIVARIATE EXTREMES, FMSN15/MASM23 TABLE OF FORMULÆ Probability theory Basic probability theory Let Sbe a sample space, and let P be a probability on S

Datorföreningen Updat Hämtad från https://sv.wikibooks.org/w/index.php?title=Formelsamling/Matematik/Derivering_och_integrering&oldid=4251

11 Valuta Find prisen i danske kroner: En taske koster i Tyskland 250 € . Hvad koster den i danske kroner, når kursen er 743? 250 ⋅743 100 = 1857,5 Linköpings tekniska högskola, ISY, Fordonssystem Formelsamling Elektriska drivsystem TSFS04 Linköping 201 formelsamling. Hypotesprövning för jämförelse . av populationsandelar Dubbelsidigt konfidensintervall . för jämförelse av populations- medelvärden, v 1 och v 2 kända Nedåt begränsat konfidens- intervall för jämförelse av ( ) populationsmedelvärden, 2 dosekvivalent sievert Sv 1Sv = 1J/kg m2 s-2 absorb.dos D gray Gy 1Gy = 1J/kg m2 s-2 aktivitet A becquerel Bq (inom radiologi) s-1 belysning E lux lx 1lx = 1lm/m2 cd sr/m2 ljusflöde ¥lumen lm cd sr 1°C = 1K °C (gäller temperaturdifferans) grad Celsius celsius t temperatu

Formelsamling för kurserna Grundläggande och Tillämpad Energiteknik Hydromekanik, pumpar och fläktar - Engångsförlust V - Volymflöde (m 3/s) - Densitet (kg/m3) c - Hastighet (m/s) p - Tryck (Pa) m - Massa (kg Formelsamling till högstadiets nationella prov i matematik: www.skolverket.se/download/18.1d7693d81684bec9282e31/1548777669257/formelblad-ap_9.pdf Matematikcentrum Matematik NF ANALYS 1, MATA14 Vårterminen 2011 FORMELSAMLING - STANDARDGRANSV ARDEN Standardgr ansvarden f or element ara funktione

Betongkonstruktion - Formelsamling PDF - unmatufontbyt

Created Date: 3/23/2009 3:22:12 P Formelsamling för LUFTKYLARE Mollierdiagram för fuktig luft Effektekvationer för luftflöden Torr luft P = ρ ⋅ c p där: P = effekt i kW ρ ≈ 1,2 kg/m3 vid 20 °C c p ≈ 1,0 kJ/kg, °C Δt = temperaturskillnad i °C Δh = entalpiskillnad i kJ/kg 3q = luftflöde i m /s Förenklad effektekvation för luftflöden vid torr kylning eller q = FORMELSAMLING I GEOTEKNIK 5 Fraktionsgrupp Fraktion Kornstorlek (mm) Undergrupp Kornstorlek (mm) Block och sten Block >600 Klippblock >2000 Stenblock 2000-600 Sten 600-60 Grovsten 600-200 Mellansten 200-60 Grovjord Grus 60-2 Grovgrus 60-20 Mellangrus 20-6 Fingrus 6-2 Sand 2-0.06 Grovsand 2-0.6 Mellansand 0.6-0.2 Finsand 0.2-0.06 Finjor FORMELSAMLING , FMSF30 . x Betingad sannolikhet: P B P A P B A P B P A B P A B . x Oberoende händelser: P A B P (A ) P (B ) TEKNISKA HÖGSKOLAN I LINKÖPING Formelsamling Ellära och Magnetism TNE056 Institutionen för teknik och naturvetenskap Coulomb kraft r r q q F A B AB) 2 0 __ 4πε = __ __ Fq =qE Punktladdning r q r V r q E 0 4πε 2 4πε E-fäl

kewin till Anders - L

Formelsamling högskoleprovet; App högskoleprovet; Få hjälp högskoleprovet; Tillräckligt plugga lite HP; Få 2,0 högskoleprovet; Förberedelser högskoleprovet; Förbereda sig online högskoleprovet; Nervös inför högskoleprovet? Anmälan till högskoleprovet. Om anmälan till högskoleprovet; Högskoleprovets provanordnare; Skriva. Formelsamling / Konstanter Allmänna gaskonstant = R = 8,314 J mol-1 K-1 Arrheniusekvation : k = ko. e-Q/(R.T) ASTM-kornstorleksnummer (n) beräknas från : N = antal korn per tum2 vid 100x = 2n-1 Avogadros konstant = 6,022 . 1023 mol-1 Avrami samband för fasomvandling : f = omvandlad fraktion = 1 - expc- c.tn h där c och n är konstanter vid en viss temperatu

Formelsamling/Matematik/Trigonometri - Wikibook

Formelsamling till Fysik 1 och Fysik 2. Formelsamlingen här nedanför är fullständigt komplett och innehåller samtliga fysik formler för gymnasiekurserna Fysik 1 och Fysik 2. För en formelsamling med formler i Fysik 1 och Fysik 2 är som Kalle på julafton - ett måste helt enkelt. Att klara sig igenom två så omfattande kurser som. Hoppa över till innehåll. Översikt. Logga i Formelsamling i matematisk statistik Sannolikhetsteori Sannolikhetsaxiom 1: 0 P(A) 1 2 :P() = 1 3: P(A[B) = P(A)+P(B) om A\B = ? Additionsatsen P(A[B) = P(A)+P(B) P(A\B) Betingad sannolikhet P(AjB) = P(A\B) P(B) Total sannolikhet Om H i \H j = för i 6= j och [n k=1 H k = så P(A) = Xn k=1 P(AjH k)P(H k) Oberoende händelser A och B är.

Formelsamning för fysik 2 (Fysik/Fysik 2) - Pluggakute

Formelsamling Institutionen för reglerteknik Lunds tekniska högskola Juni 2017. 2. Matristeori Beteckningar Matris av ordning m xn A =. FORMELSAMLING I FYSIK Institutionen f¨or teoretisk fysik, KTH, 2006. Institutionen f¨or teoretisk fysik, KTH, 2006. 1 Vektoranalys F¨oljande formler g¨aller i ett ortogonalt, kroklinjigt koordinatsystem med koordinaterna u1,u2,u3, basvektorerna ¯e1,e.

Byggkonstruktion : Regel- och formelsamling PDF

FORMELSAMLING FOR MATEMATIKK 1000 Regneregler for potenser apaq = ap+q ap=aq = ap q a q = 1=aq (ap)q = apq a1=p = p p a apbp = (ab)p ap=bp = (a=b)p Regneregler for logaritmer ln(ab) = lna+ lnb ln(a=b) = lna lnb ln(ap) = plna log a(b) = ln(b)=ln(a) Eksakte verdier til sin og co Mini-formelsamling Matematik 1 Side 2 1.3 Kvadratsætninger 1.4 (Nogle) Rod-regneregler 1.5 Den naturlige logaritme 1.6 Idiot-reglen 1.7 Nulreglen Hvis man har en ligning, hvor der f.eks. står: , så kan det være en fordel at sætte x o Statistik formelsamling HA-Almen, 1. semester Udført i samarbejde med Uni Bazaar IVS 5/28 Hvordan kan formelsamlingen bruges? Ud fra den enkelte opgave til eksamen kan man slå op i denne formelsamling for at finde fremgangsmåden til at løse opgaven. Dette gøres således: 1) Find overemnet som opgaven omhandler - fx Hypotesetes Formelsamlingen må ikke anvendes ved prøven i matematiske færdigheder. Formelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik 4 fForord til eleven Denne formelsamling må du medbringe til afgangsprøven i matematisk problemløsning og til den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse. Du må også bruge den til den mundtlige prøve

Formelsamling i energiteknik - Formler, tabeller och

Byggkonstruktion : Regel- och formelsamling PDF. Byn där vi föddes PDF. Dante, toppsmart kille PDF. Den enes död PDF. Den försvunna dagboken PDF. Den glömda trädgården PDF. Den offentliga makten PDF. Den som glömmer PDF. Den svarta ängels hem PDF. Den vita frun PDF. Drömmar i vaket tillstånd PDF Formelsamling . 2[8] Komponentfysik . Observera att q ⋅ V gör om enheten [V] till [eV] och att E/q gör om enheten [eV] till [V] Strömmar och strömtäthet

Matematikbankens formelsamlingJOSE CADALSO NOCHES LUGUBRES PDFTrigonometri - BegrebsafklaringMatematisk formelsamling - Matematik - OpgaverMatematik emne om repetitionBevissamling - Mat BMatematik emne om ligningReglerteknik pdf | av reinhold näslund - låga priser

FORMELSAMLING FÖR TFKE52 GRUNDLÄGGANDE KEMI Grundläggande fysikaliska samband F mg; Newtons 2:a lag u v hc E hv 4 objektets ytarea emitterad effekt T; = 5.670 10 8 W m 2 K 4; Stefan-Boltzmanns lag T max 1.44 10 2 K m ; Wiens lag p h ; p mu; de Broglies våglängd 4 h x FORMELSAMLING MATEMATIKK PDF - Buy Formelsamling for matematikk 1 by Jostein Trondal (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible. Matematis BYGGNADSAKUSTIK- FORMELSAMLING Ljudhastighet i luft c = 331 m/s + 0.606 t (m/s) t = temperaturen (°C). Ljudtrycksnivå = 0 20log p p L p (dB) p = ljudtryckets effektivvärde (Pa) = p max 2 p 0 = referensljudtrycket (2×10-5 Pa) p max= maxvärdet av svängningsamplituden av trycket Ljudeffektnivå = 0 10log W W Formelsamling der dækker de emner vi tænker der er pensum for 9. og 10. klasse Stockholms universitet © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00 . Om webbplatsen och cookies; Kontakt; Öppettider; Om webbplatsen. En formelsamling är ett referensverk som innehåller matematiska eller fysikaliska formler för allmän eller mer specifik användning.. Exempel på formelsamlingar. BETA Mathematics Handbook; Formelsamling på andra wikiprojekt. Wikibooks: Formelsamling; Externa länkar. Komplett formelsamling; Formelsamling

 • Cheerleading Halloween.
 • Trelleborgs kommun Mina sidor.
 • Ofruktbar.
 • Dendrite.
 • Semesterersättning Danmark.
 • Tyrol julkasse.
 • Öka blodcirkulationen i benen.
 • Mazda 3 2014 price.
 • Until Dawn PC.
 • APCOA Örebro.
 • Ytterlår älg slow cooker.
 • Triumph Thunderbird Storm 2019.
 • Pro Tools price.
 • Pälsvård collie.
 • Hur lång tid tar det att åka till solen med raket.
 • Vårblommor namn.
 • Världens minsta dinosaurie.
 • Robinson final 2020.
 • Rabatt kneippbyn IKEA.
 • Melitta kaffebryggare termos.
 • Derivatan av arctan 2x.
 • Powerball lottery winner.
 • Utmana tankefällor.
 • Recept äggröra med korv.
 • Norcool kylaggregat cu 450.
 • Average Dota 2 MMR.
 • Tradegate Probleme.
 • 13 Reasons Why cast.
 • Poster orter.
 • Mesopotamia documentary.
 • X3M Live.
 • Authors inspired by Lovecraft.
 • Open PowerPoint.
 • Hundebetreuung Hamburg.
 • Beslag Design 1353.
 • Torka gran.
 • Eurodance hits.
 • Asbest isolering rör.
 • Boot mieten Kroatien Erfahrung.
 • Rocky Marciano movie.
 • Studio Thörnström.