Home

Prop. 1979/80:2

Prop. 1979/80:2 Del A 2. 1 2-10 kap. följer sedan de särskilda sekretessreglerna. De är ordnade med utgångspunkt i tryckfrihetsförordningens sekretessgrunder. 1 11 kap. finns vissa särregler om sekretessen hos regeringen, riksdagen, justitieombuds­männen och justitiekanslern och i 12 kap. särskilda reglerom sekretessen hos domstolarna Alla domar från Arbetsdomstolen där Prop. 1979/80:2 nämns. Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Prop. 1979/80:2. prop_197980__2. Postat 2015/07/24 Författare Per Kategorier Övrigt Taggar prop. 1979/80:2. Lämna ett svar Avbryt svar. E-postadressen publiceras inte. Kommentar. Namn. E-postadress. Webbplats. Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas Prop, 1979/80:2 s 354 ff: Beslutsdatum: 1979-06-28. Pub. beteckning: prop 1979/80:2 s 354 ff. Sammanfattning. Skyldighet att registrera/diarieföra allmänna handlingar. Specialmotivering till dåvarande 15 kap 1 § SekrL (motsvarar 5 kap 1 § OSL). Kommenta Prop, 1979/80:2 s 336 ff: Beslutsdatum: 1980-01-01. Pub. beteckning: prop 1979/80:2 s 336 ff. Sammanfattning. Sekretess gentemot arbetstagarorganisationer. Specialmotivering till dåvarande 14 kap 7 § SekrL (motsvarar 10 kap 11-12 §§ OSL). Kommenta 3 §). Den sistnämnda beslämmelsen är enligt förarbetena avsedd alt ansluta myckel nära till vad som f. n. gäller om uppgiftsutbytet mellan myndigheter (prop. 1979/80:2 del A s. 91 och 326). Från fiUämpningsområdet för denna s. k. generalklausul finns vissa undan­tag

Video: Prop. 1979/80:2 - Förarbeten Sören Öma

Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. Sören ..

/Prop. 1979/80:2 del A, s. 354. Många myndigheter har ett centralt register över sina allmänna handlingar, men det är inget krav (RÅ 1991 ref. 50). Det är alltså tillåtet att ha separata diarier för vissa verksamheter eller handlingstyper inom en myndighet Prop. 1979/80:1 Regeringens proposition 1979/80:1 om socialtjänsten; beslutad den 28 juni 1979. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLA ULLSTEN GABRIEL ROMANUS Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny social.

I prop. 1979/80:2 föreslogs att sekretessen skulle gälla fullt ut mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet. Förslaget härrörde från promemorian Ds Ju 1977:11 Handlingssekretess och tystnadsplikt, vari sekretessen inom myndigheter uttrycktes genom ett förbud att röja sekretessbelagd uppgift utanför den särskild Prop, 1979/80:2 s 78 ff: Beslutsdatum: 1979-06-28. Pub. beteckning: prop 1979/80:2 s 78 ff. Sammanfattning. Användningen av skaderekvisit i sekretesslagen. Allmän motivering till 1980 års sekretesslag. Kommenta Prop, 1979/80:2 s 83 f Proposition 1979-06-28 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1979-06-28 Organisationer: Offentlighets- och sekretesslagen - 23 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen - 23 kap 2 § Offentlighets- och sekretesslagen - 25 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen - 26 kap 1 § Begreppet men i sekretesslagen.. I specialmotiveringen till 14 kap 4 § sekretesslagen (1980:142), SekrL, uttalades följande (prop 1979/80:2 s 329-332) angående enskilds möjligheter att genom samtycke efterge sekretess. Är sekretess föreskriven till förmån för enskild, är det ganska givet att denne själv skall kunna förfoga över sekretessen Reglerna om sekretess gäller även till förmån för avliden (prop. 1979/80:2 del A s. 84). Ett dödsbo företräds av samtliga dödsbodelägare. Det innebär att samtliga delägare i ett dödsbo ska samtycka till ett utlämnande av sekretessbelagda uppgifter oavsett om detta sker till en enskild dödsbodelägare eller till en utomstående

4 Prop. 1979/80:2 del A s. 262. 3(10) SCB - Sekretesspolicy Med särskild verksamhet som avser framställning av statistik menas en allmänt utredande verksamhet, utan anknytning till särskilda ärenden, som organisatoriskt är avgränsad från annan verksamhet hos myndigheten. 5 Prop. 1979/80:2 . Med förslag till sekretesslag m.m. Prop. 1984/85:171 . Om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i sam-band med missbruk och kriminalitet m.m. Prop. 1985/86:80 . Om ny förvaltningslag. Prop. 1987/88:147 . Om tvångsvård av vuxna missbrukare m.m Prop. 1979/80:1 Huvudsakligt innehåll 5. lika och till följd härav är i trängande behov av avgiftning och annan psykiatrisk vård i samband med denna kiihna beredas vård oberoende av samtycke, om utebliven vård skulle innebära allvarlig fara för hans hälsa eller liv eller för någon annans personliga säkerhet eller hälsa I förarbetena till bestämmelsen, prop. 1979/80:2 Del A s. 240 ff., uttalade departementschefen bl.a. följande. - Det är inte svårt att tänka sig situationer där röjandet av en uppgift som hänför sig till en affärstransaktion mellan en myndighet och en privat företagare inte är i något hänseende menligt för det allmänna men däremot allvarligt skadar den enskilde I förarbetena till den tidigare sekretesslagen beskrivs begreppet men så här (prop. 1979/80:2 Del A s. 83): I första hand åsyftas sådan skador som att någon blir utsatt för andra missaktning, om hans personliga förhållanden blir kända

uppgifter som kommit in vid revision och liknande kontroll (prop. 1979/80:2 Del A s. 259). Rättsfall om det raka skaderekvisitet. Högsta förvaltningsdomtolen har i ett antal rättsfall prövat frågan om tillämpningen av det raka skaderekvisitet inom skatteprocessen. Rättspraxis ger en delvis annan bild än förarbetsuttalandena. Revisio Av förarbetena till SekrL (prop. 1979/80:2 Del A s. 357) framgår att sekretessbedömningen som måste ske i sådana fall kan göras ganska schematisk. Vid skadebedömningen får man utgå från om handlingen innehåller uppgifter av det slaget att ett utlämnande typiskt sett kan medföra skada för det intresse som sekretessbestämmelsen ska skydda prop. 1979/80:2, s. 240 ff - när en enskild ska anses ha trätt i affärsförbindelse med en myndighet berörs inte i förarbetena (bestämmelsen berörs inte specifikt i prop. 2008/09:150) Justitiekanslerns beslut den 10 maj 1993, JK 1993 s. 41, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 163-04 samt Asplund, Anders m.fl.. Prop. 1979/80: 1 Nuvarande lydelse äga motsvarande tillämpning i frå- ga om föräldrapenning. 1 fall som avses i 3 kap. 12 5 skall föräldra- penning enligt 4 kap. 2 och 11 åå alltid utgå med minst ett belopp som motsvarar garantinivån enligt 4 kap. 4 & minskad med den sjuk- penning som skulle belöpa på vårdersättningen

Prop. 1979/80:179 med förslag till lag om ändring i brottsbalken och jordabalken m.m. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare allmänna (prop. 1979/80:2 Del A s. 89 och 361). Högsta förvaltningsdomstolens bedömning 20. Utgångspunkten är att det är den personuppgiftsansvarige som bestämmer ändamålen för behandlingen. 21. I Sverige regleras sedan lång tid tillbaka behandlingen av personuppgifter inom företrädesvis den offentliga sektorn geno

Prop. 1979/80:2 - Allmän handlin

Prop, 1979/80:2 s 354 ff Infosoc Rättsdataba

1 Prop. 1979/80:2 Del A, s. 330. 2 2 Samtycke från enskild att efterge sin sekretess 2.1 Rätten att lämna sekretesskyddade uppgifter till annan enskild eller myndighet I 12 kap. 2 § OSL finns en bestämmelse om att den enskilde kan häva sekretess till skydd fö (prop. 1979/80:2 Del A s. 139). Bestämmelsen är tillämplig på standardiserade psykologiska prov inom t.ex. hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och arbetsförmedling, men också på nationella prov inom skolområdet. (SOU 2011:58 s. 226) Anledningen till att standardiserade psykologiska test är omgärdade av sekretes Se prop. 1979/80:2 Del A, s. 401 f. Det lär inte komma i fråga att i dispositiva tvistemål tillämpa 36 kap. 5 § 4 st. RB för att bryta igenom tystnadsplikten med hänsyn till i vilka fall som där anges att så får ske. Se 10 kap. 1 § och 12 kap. OSL. Se NJA 2005 s. 76 Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m m. p. 83. SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. 12 kap 2 § st 1. Prop. 1980/81:28 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen. p. 23. Ward rounds in medicine: principles for best practice

som skyddas av sekretessen. (Prop. 1979/80:2 Del A sid 90 f) I klausulen stadgas: Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift lämnas till myndig­ het, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda Uppgifter får lämnas ut i sådana situationer då den enskilde inte kan lämna sitt samtycke men antas inte lida men av eller ha något att invända mot att uppgifter om hen lämnas ut, så kallat presumerat samtycke [1] (Prop. 1979/80:2, SFS 2009:400) Oftast kan men lidas om det finns risk för personförföljelse eller hot (prop. 1979/80:2 del A s. 210 f). I så fall kan även normalt harmlösa uppgifter såsom namn och adress beläggas med sekretess. I ditt fall är personen avliden. Det är därför inte troligt att denne kan komma att lida någon ytterligare skada

Prop, 1979/80:2 s 336 ff Infosoc Rättsdataba

om att hålla handlingarna hemliga (prop. 1979/80:2 Del A s. 241). Kammarrättens bedömning Eslövs Bostads AB har beslutat att inte lämna ut en handling som innehåller vissa prisuppgifter (à-priser och timpriser) avseende samtliga anbudsgivare, vilken har legat till grund för de totala utvärderingspriserna i en upphandling familjehemsföräldrar (prop 1979/80:2 s 181). 455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.komun@munkedal.se Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330 Socialtjänstlagen 15 kap. Tystnadsplikt. Detta gäller även vem som förfogar över sekretessen. För barn som uppnått en viss ålder och mognad har vårdnadshavare alltså inte alltid möjlighet att mot barnets vilja ta del av sekretesskyddade uppgifter (prop. 1979/80:2 Del A s. 330) Av förarbetsuttalanden (prop.1979/80:2 Del A s. 241) framgår att det måste föreligga någon särskild omständighet eller något särskilt förhållande som åberopas av en anbudsgivare för att kunna sekretessbelägga delar av ett anbud

1 Prop. 1979/80:2 Del A s. 119. Version 2 (2) Dok.bet. 2015-12-17 Dnr/ref. VER 2015-190 0 Detta rättsliga uttalande har beslutats av eSams rättsliga expertgrupp2 efter föredragning av Maria Jonsson. Johan Bålman 2 Ledamöter i expertgruppen är Johan Bålman, Per Furberg, Sven Granlund, Gustaf Johnssén sekretesslagen (1980:100), prop. 1979/80:2 del A s. 24 0 ff, anges att det finns situationer där röjandet av en uppgift som hänför sig till en affärstransaktion mellan en myndighet och en privat företagare inte i något hänseende är menligt för det allmänna, men däremot allvarligt skadar den enskilde

prop. 1979/80:2 s. 241 Enligt sekretessbestämmelsen i 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess för enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt. individens ekonomiska förhållanden (jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 84). När det slutligen gäller användningen av socioekonomiska variabler i SALSA så löser ovanstående inte det behovet så länge SALSA ses som en databas inom ramen för Skolverkets avgränsade statistikverksamhet enskild respektive allmän tjänst inte skulle innebära någon skillnad (se prop. 1979/80:2 Del A s. 395 f.). Genom att en hänvisning till 8 kap. 4 § RB infördes i 16 kap. sekretesslagen möjliggjordes ingripanden enligt tryckfrihetsförordningen också mot advokater i enskild tjänst kommunala organisationen, inklusive regeringen och domstolarna (prop. 1979/80:2 Del A s. 125). I detta styrdokument avses samtliga nämnder, bolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning Prop. 1979/80:2 Del A s. 330, prop. 2008/09:150 s. 370-371. 308 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. 309 29 kap 13 § skollagen, 2 f § hälso- och sjukvårdslagen; 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen och 5 kap. 1 a § socialtjänstlagen. 310 3 kap. 1 § socialtjänstlagen. 311 11 kap. 1 a § socialtjänstlagen. 312 11 kap. 2 § socialtjänstlagen

om informationsutbytet mellan myndigheter som bekämpar

Diarieföring - Allmän handlin

 1. hemlighållas (prop. 1979/80:2 Del A s. 241 f.). Kammarrätten gör följande bedömning. Av det överklagade beslutet framgår följande. Samtliga antagna ramavtal sentreprenörer - Ansjö Skog och Markkonsult AB (Ansjö), Sweco Energuide AB (Sweco), Vattenfall Services Nordic AB (VSN) oc
 2. I TF anges inte vad som menas med begreppet myndighet, men tanken är att begreppet ska överensstämma med motsvarande begrepp i RF. Med myndighet förstås varje organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen, inklusive regeringen och domstolarna (prop. 1979/80:2 Del A s. 125)
 3. Information från MFoF till socialnämnderna om skyddade personuppgifter. Informationen är ett komplement till MFoF:s allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge, HSLF-FS 2017:51 samt handboken Vårdnad, boende och umgänge. Ändringarna i lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2019
 4. pCloud - The Most Secure Cloud Storag
 5. information that an employee possesses as a consequence of their craftsmanship from LAW ECON 505 at San Francisco State Universit

om socialtjänsten Proposition 1979/80:1 - Riksdage

Prop. 1984/85:52 7 uppgiften röjs. I 9 kap. 17 § SekrL finns regler om sekretess till skydd för enskildas intresse vid förundersökning, användning av tvångsmedel och åklagarmyn­ dighets. polismyndighets eller tullmyndighets verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga. utreda eller beivra brott. I sådan verksamhet gäller * (prop 1979-80 2.22872 1.99439 -81 2.55088 2.28268 1981-82 2.92929 a 2.62130 a 1982-83 13.17551 11.79023 1983-84 14.25566 12.75682 1984-85 15.04810 13.46594 -86 16.37038 14.64920 1986-87 17.45797 15.62244 1987-88 18.30244 16.37811 1988-89 19.59740 17.53693 1989-90 21.00348. Oldham R.L.F.C. (known as the Oldham Bears from 1996's Super League I to 1997's Super League II, and nicknamed the Roughyeds) is an English rugby league club who have had numerous notable players (1,361 (excludes pre-1895 season Rugby Football Union players) as of 31 October 2018) throughout their history, each player of the rugby league era who has played (and so excludes non-playing.

2011-12 64.50110 57.71944 2012-13 66.88874 59.85605 2013-14 67.19627 r 60.13124 r 2014-15 69.90847 62.55828 2015-16 73.96545 66.18871 2016-17 77.83070 69.6475 Academia.edu is a platform for academics to share research papers Getxo Artea Rugby Taldea is a Spanish rugby union club. The club currently competes in the División de Honor de Rugby competition, the 1st level of Spanish club rugby. The club are based in the province of Biscay, in the autonomous community of Basque Country, northern Spain.Getxo Artea play in yellow and blac The shot of the aftermath of the bus crash on Superman and the Marlboro truck is duplicated for the Donner Cut. Once one of the survivors goes to check on Superman, his voiceover of He's dead has been removed from the Donner Cut. 1:29:09 - 1:29:12 (Lois' reaction to the survivors' comments) - Donner footage (:03) Prop. 2010/11:128 Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestämmelse, till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd

Sekretessen mellan och inom myndighete

 1. The United Kingdom, (1979-80) 2 E.H.R.R. 245. 24 Sushil Kumar Sharma v. Union of India, (2005) 6 SCC 281, 12, 14; A. Thangal Kunju Musaliar v. M. Venkatichalam Potti, AIR 1956 SC 246. XII K.K. LUTHRA MEMORIAL MOOT COURT COMPETITION, 2016 MEMORIAL ON BEHALF OF RESPONDEN
 2. El West Ham United Football Club és un club de futbol anglès, d'Upton Park, Newham, Londres.Actualment competeix a la Premier League.El club va ser fundat el 1885 amb el nom de Thames Ironworks FC i refundat el 1900 amb el nom actual. El 1904 el club es va traslladar a l'estadi The Boleyn Ground, conegut popularment amb el nom d'Upton Park pel lloc on està situat
 3. Prop, 1979/80:2 s 78 ff Infosoc Rättsdataba
 4. Prop, 1979/80:2 s 83 f Infosoc Rättsdataba

Prop, 1979/80:2 s 329 ff Infosoc Rättsdataba

 1. Dödsbo Rättslig vägledning Skatteverke
 2. RÅ 2007 not 154 lagen
 3. Men - Allmän handlin
 4. Skatteärenden Rättslig vägledning Skatteverke
 5. Registrera allmänna handlingar Rättslig vägledning
 6. När har enskild trätt i affärsförbindelse med en myndighet

om socialtjänsten lagen

 1. Prop. 1979/80:179 med förslag till lag om ändring i ..
 2. Regeringskansliets rättsdatabase
 3. RÅ 2010:20 lagen.n
 4. Regeringens proposition 2020/21:14
 5. anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller

Regeringens proposition 1979/80:2 med förslag till

 1. Om tillhandahållande av allmänna handlingar i dispositiva
 2. Framtidens rond - ett personcentrerat och teambaserat möte
 3. Översikt - Vårdhandboke
 4. Kan jag begära ut ett personnummer - Lawlin
 5. Sekretess-arkiv - Upphandlingsjuristen A
 6. Har vårdnadshavaren för ett barn rätt att ta del av
 • Retrospelsmässan Västerås.
 • Open PowerPoint.
 • Drei Affen Emoji.
 • Mama chords Genesis.
 • Hus till salu ekenäs.
 • Consomme Campbell's.
 • Xylocain 5 procent.
 • PSA prov Stockholm.
 • Samyang Sony Vollformat.
 • SSG militär.
 • Glenne Headly.
 • Dörrkrans jul mossa.
 • Repair Windows 10 installation.
 • Milliliter till Liter.
 • Belid Bordslampa.
 • Svenska flaggan namn.
 • Panträtt.
 • Singlereisen ab 50 Bodensee.
 • Postleitzahlen Aachen Karte.
 • Fonder funktionsnedsättning Skåne.
 • Nyårsafton linköping.
 • Lehrstellen Emmental.
 • Ifrågasatte Oden.
 • ECB styrränta.
 • Den Danske Bank Göteborg.
 • Karma citat.
 • Urologen 12 Malmö.
 • Avmaska katt som diar.
 • Buerger's disease.
 • Djuraffär Uppsala reptiler.
 • Hungama Movies.
 • Bolinder 2026.
 • Robuxftw com No human Verification.
 • Eliasson läkare Örebro.
 • UV absorbans.
 • Le Creuset 28 cm.
 • Jak zapobiegać smogowi.
 • Animera bilder app.
 • Fisk som oroar korsord.
 • Idéer om tusenårsriken.
 • Hyra snöskoter Säfsen.